Retningslinjer for skoleturer m.m.

Retningslinjer for turer, ekskursjoner, leirskoler,studieturer, utenlandsturer og elevutvekslingsturer i regi av skolen.


Rektor er ansvarlig for at følgende retningslinjer med vedlegg innarbeides i skolens rutiner og HMS-planer.
Retningslinjene skal være gjort kjent for personalet, elevråd, FAU og samarbeidsutvalg.

1. Retningslinjenes virkeområde og grunnlag

Disse retningslinjene gjelder ved alle turer grupper gjør i tilknytning til skolens virke. Dette kan være ulike turer, ekskursjoner, leirskoler, studieturer, utenlandsturer og elevutvekslingsturer i regi av skolen. Listen er ikke uttømmende. Disse retningslinjene er laget på bakgrunn av forskrift til Opplæringslova § 2-15 og § 12-1.
Skoleturer og klasseturer arrangeres, slik det ligger i begrepene, av skolen, og det er skolen som er sentral med hensyn til ansvar. Det gjelder gjennomføring og fastsetting av rutiner, reglement og planer. Dette er viktig dersom det for eksempel skulle oppstå uhell på turen. Det at skolens elever drar på tur, ekskursjoner og leirskole, inngår som en del av grunnskoleopplæringa og i en plan for skolen og årstrinnet.. Beslutningen om skoletur/ klassetur ligger hos rektor ved skolen slik det gjelder for den øvrige skolevirksomheten.

2. Gratisprinsippet og lærernes avtaleverk

Ved enhver tur iht pkt 1 skal §2-15 i Opplæringslova legges til grunn:

”Elevane har rett til gratis offentleg grunnskoleopplæring. Kommunen kan ikkje kreva at elevane eller foreldra dekkjer utgifter i samband med grunnskoleopplæringa, til dømes utgifter til undervisningsmateriell, transport i skoletida, leirskoleopphald, ekskursjonar eller andre turar som er ein del av grunnskoleopplæringa”

Ved alle turer, uansett kategori, skal lærernes avtaleverk for arbeidstid følges. Det presiseres at kostnader som gjelder skoleturer, ikke kan pålegges dekket av elever eller deres foreldre.

3. Definisjoner

Turer i skolens nærområde

Turer i skolens nærområde omfatter turer innenfor Hammerfest kommunes grenser som grupper gjør utenfor skolens område i løpet av en skoledag eller deler av denne. Slike turer kan være ekskursjoner, besøk i naturområder, til institusjoner, organisasjoner og kinobesøk etc.

Turer utenfor skolens nærområde

Dette er turer som i all hovedsak går utenfor Hammerfest kommunegrense. I tilfeller hvor det kan være tvil, er det skolens ledelse som må vurdere om dette må betraktes som nærområde eller ikke. Rektor må i sin vurdering blant annet ta med i betraktningen hvordan transporten av elevene skjer.

Voksen person

En voksen person er en person over myndighetsalder som enten er ansatt på skolen eller som er en av skolens foresatte.

4. Bemanning, ansvar og tilsyn

Rektor har ansvar for at det på forhånd, i samarbeid med lærer, er avklart hvem som har ansvar for turen og hvordan bemanningen skal være. Alle turer skal være i regi av skolen.

  • turer i skolens nærområde bemannes ut fra elevenes alder, modenhet og om det er elever som trenger spesiell hjelp eller tilsyn. Elevene skal alltid være under tilsyn av en voksen person.
  • Ved turer utenfor skolens nærområde bør det alltid være minst to voksne per 15. elev på småskoletrinnet, 1 voksen per 15. elev på mellom- og ungdomstrinnet. (Dog skal det ikke være mindre enn to voksne på turen) Det skal likevel aldri være mindre enn to voksne med på turen. Bemanning må også vurderes ut fra elevenes alder og modenhet, faremomenter på turen, og om det er elever som trenger spesiell hjelp eller tilsyn. Elevene skal alltid være under tilsyn av en voksen person.
  • Overnattingsturer i skolens regi godkjennes av rektor. Det understrekes at både gratisprinsippet for elevene og gjeldende avtaleverk for lærernes arbeidstid skal følges ved overnattingsturer, uansett lengde. Rektor har ikke adgang til å innvilge kollektiv permisjon for elever fra skoletiden når formålet er en kollektiv tur, selv om denne arrangeres av andre enn skolen. Opplæringsloven § 2-11 regulerer permisjoner fra den pliktige opplæringen. Etter ordlyden i første ledd er det ”den enkelte eleven” som kommunen/skolen etter søknad kan gi permisjon. Elevene har ikke rett til permisjon og forutsetningen for å gi slik permisjon, er at det er forsvarlig å gi eleven fri fra opplæringen, noe som avgjøres etter en konkret vurdering av den enkelte søknad. Loven regulerer permisjoner knyttet til den enkelte elev, og bestemmelsen regulerer derfor ikke permisjoner for grupper av elever. Hensynet bak regelen er at foresatte skal ha mulighet til å ta ut en elev fra den obligatoriske grunnskoleopplæringen utenom skolens ferier, når det måtte oppstå behov for det. Det skal foreligge en søknad som kommunen eller skolen tar stilling til. Søknader behandles og rektor gir svar på søknad ut fra vanlig forvaltningspraksis ”Både ordlyden og hensynet bak permisjonsregelen i loven, tilsier at bestemmelsen ikke kan brukes for å omgå gratisprinsippet. Kommunen/skolen kan følgelig ikke innvilge permisjon for en gruppe elever med hjemmel i Opplæringsloven for at de skal dra på en privat tur i skoletiden arrangert av foreldre. Dette blir helt absurd, og det vil være i strid med intensjonen i lovbestemmelsen” (Uttalelse fra Fylkesmannen)

5. Tema- og prosjektarbeid

Ved tema- og prosjektarbeid kan det være aktuelt at grupper eller enkeltelever drar utenfor skolens område. Dette kan for grupper og enkeltelever gjennomføres uten følge av en voksen person på 5. – 7. trinn på barnetrinnet, og på ungdomstrinnet. Det forutsetter at foresatte er informert og har samtykket i opplegget etter at læreren har (foretatt vurderinger om) vurdert hvorvidt det er forsvarlig. Skolens ordens- og oppførselsregler er gjeldende, og ansvarlig lærer skal vite hvor elevene er og hva elevene skal gjøre. (og ha gjort avtaler om) Det skal være avtalt når elevene skal være tilbake på skolen igjen.

6. Leirskole

Definisjonen på leirskole er fastsatt av Utdanningsdirektoratet i rundskriv Udir Tilskot 04-2005, pkt 1:

”Med leirskole er heretter meint leirskole eller annan aktivitet med ein varigheit på minst tre overnattingar. Med ”annen aktivitet” er det her meint eksempelvis ekskursjonar eller turar som er ein del av grunnopplæringa”

Hammerfest kommune har vedtatt at alle elever skal få tilbud om leirskole i løpet av mellomtrinnet.

7. Planlegging og informasjon

Ved planlegging av turer må bemanning avklares mellom rektor og lærer iht pkt 4 om bemanning og ansvar. Planlegging bør starte i god tid før turen. Ved turer (utover) utenfor skolens nærområde, bør administrasjon, foresatte og elever holdes orientert i planleggingsfasen. Skolen må etterstrebe å legge opp til turer som alle elevene kan delta på. Ved turer utenfor skolens nærområde, bør foresatte gi tilbakemelding på/godkjenne at eleven får blir med på turen. Ved reiser til utlandet skal skolen ved rektor søke kommunalsjef om tillatelse til å dra.

På alle turer i skolens regi gjelder skolens ordensreglement. Elever som pga sykdom eller andre presserende forhold ikke deltar på turer, skal ha annet pedagogisk tilbud på skolen. Dersom utvisning og utelukking fra tur/leirskole skal kunne brukes, må dette stå i skolens ordensreglement.

8. Utstyr

Skolen bør sørge for at det på turer medbringes mobiltelefon med dekning i aktuelle turområder. Mobilnummeret må være kjent for skolens ledelse. Videre må det medbringes førstehjelpsutstyr. Ved turer utenfor skolens nærområde og der det er naturlig, medbringes kart/kompass/GPS. Det forutsettes at voksne som deltar på turer, er kjent med bruken av førstehjelpsutstyr og orienteringsutstyr.

9. Forsikring og erstatningsansvar

Elevene i Hammerfest kommune er forsikret gjennom ”Kollektiv ulykkesforsikring for skolebarn m.m.”
Forsikringen gjelder innenfor virksomhetens område og naturlige nærområder, i ordinær åpningstid, under deltakelse i undervisning, leker, idrettsutøving, ekskursjoner med mer. som foregår i regi av skolen/barnehagen. Videre gjelder forsikringen under praktisk yrkesopplæring og opplæring i arbeidslivet som en er del av undervisningen. Forsikringen gjelder også på direkte vei mellom hjemmet og skolen/barnehagen.
Forsikringen gjelder ikke for eiendeler som måtte gå tapt eller bli ødelagt. Det anbefales at den enkelte deltaker tegner egen forsikring som dekker dette. Elevene kan i følge norsk lov bli erstatningsansvarlig for skader forårsaket på andres eiendeler eller eiendom.

10. Ordensreglement

Skolens ordensreglement gjelder for all aktivitet i regi av skolen, også på leirskole og ekskursjoner.