Rutiner når elever skal flytte

Kontakt skolen eleven går på i god tid før dere skal flytte, og gi beskjed om ny adresse og ny nærskole. Det er ikke noe eget skjema. Skolen skriver flyttemelding og sender til den nye skolen.

Flytting til annen kommune

Foresatte melder flytting til rektor på egen skole i god tid. Skolen skriver flyttemelding på fastsatt skjema som sender til aktuell kommune. Foresatte anbefales å kontakte ny skole for nærmere praktisk informasjon.
Informasjon om eleven sendes til ny skole med foresattes godkjenning. Dette gjelder også informasjon fra PPT for de elever som er meldt inn der.

Flytting innad i kommunen

Skoleadministrasjonen har utarbeidet rutiner som skal følges av skoler og foresatte ved flytting innad i Hammerfest kommune.

I henhold til Opplæringsloven § 8-1 har alle elever rett til å gå på den skolen som de sokner til. Kommunene kan gi forskrifter om hvilken skole de ulike områdene i kommunen sokner til. Etter søknad kan eleven tas inn på en annen skole enn den eleven sokner til.

Når elever flytter innad i kommunen, skal de i utgangspunktet også bytte skole. Det er praktisk for eleven i forhold til skolevei og nærhet til skolekamerater. I enkelte tilfelle ønsker foresatte at eleven skal fortsette på den skolen de går på etter at de har flyttet til annen del av byen. I noen tilfeller ønsker foresatte at eleven skal overføres til annen skole i kommunen selv om familien ikke har flyttet.

Det er utarbeidet følgende retningslinjer:

  • Ved flytting midt i skoleåret kan foresatte søke om at eleven fortsetter på sin skole ut skoleåret. Søknad sendes rektor som tar avgjørelse om dette. Skyssutgifter til skolen dekkes normalt ikke (det kan søkes i særskilte tilfeller). Hvis eleven vil bytte skole ved flytting, ordner rektor med overføring til ny skole.
  • Hvis eleven ønsker å fortsette på samme skole også i det videre skoleløpet, må det søkes om dette. Søknad sendes rektor på denne skolen. Søknaden vil bli behandlet av Oppvekst og kultur etter dialog med rektorene på de aktuelle skolene.
  • Hvis foresatte søker overføring til annen skole av ulike grunner, for eksempel misnøye med skoletilbudet, skal begrunnet søknad sendes rektor på den skolen eleven går på. Søknaden vil bli behandlet av Oppvekst og kultur etter dialog med rektorene på de aktuelle skolene.

Vedtak om skolested er enkeltvedtak som i henhold til forvaltningsloven kan påklages.

Skoler i Hammerfest

Inntaksområder for skolene i Hammerfest

Akkarfjord

1.–10. årstrinn
Omfatter kommunens elever på Sørøya

Forsøl

1.–10. årstrinn
Omfatter Forsøl

Breilia

8.–10. årstrinn
Omfatter kommunes elever fra skolekrets: Reindalen, Fuglenes, Baksalen

Fjordtun

1.–10. årstrinn
Omfatter kommunens elever mellom Storsvingen og Kargenes samt Seiland

Reindalen/ Fuglenes

1.–7. årstrinn
Omfatter hele Fuglenes og Prærien.
Grensen mellom de to skolene er flytende for Felt 6. Hovedgrensen går ved Mellomvannet.

Baksalen

1.–7. årstrinn
Omfatter kommunens elever som bor mellom Storelva til og med Akkarfjordveien

Kvalsund

1.–10. årstrinn
Omfatter området fra Kargenes til Skaidi, strekningen Saraby til Kvalsund, Stallogargo/Storbukt, Klubbukt og Repparfjorden.

Kokelv

1.–10. årstrinn
Omfatter Kokelv

Kart over inntaksområdene