Gravetillatelse

Alle som skal grave i eller ved offentlig grunn skal søke om gravetillatelse. Ved graving på privat grunn oppfordres det til å søke om kabelpåvisning av sikkerhetsmessige årsaker.

Innholdsfortegnelse

Gravesøknad

Søknad om gravetillatelse sendes på Ledningsportalen.

For graving i riks- eller fylkesvei må man fylle ut egen søknad til Statens Vegvesen eller Troms og Finnmark fylkeskommune.

Gebyr gravesøknad 1240,-

Graving i forbindelse med byggesaker

Ved søknad om gravetillatelse i forbindelse med nybygg, tilbygg eller andre byggeforetak, skal alle gebyrer som er nevnt i tillatelsen fra byggesaksavdelingen være betalt før det gis gravetillatelse.

  • Mindre gravearbeider på egen eiendom: Mindre gravearbeider på egen eiendom kan utføres av eier. 
  • Større gravearbeider på eiendom og i vei: Større gravearbeider skal utføres av entreprenør. Ved graving i vei skal det alltid leveres inn arbeidsvarslingsplan.

Arbeidsvarsling

For å kunne utføre arbeid på eller ved kommunal og offentlig vei (nærmere enn 4 meter fra fortau) Merk: også privat vei hvis den brukes til allmenn ferdsel, skal det søkes om arbeidsvarlig til Hammerfest kommunen.

Ansvarlig søker skal ha arbeidsvarslingskurs del 2. Søknaden godkjennes av Teknisk drift og eiendom.

De som skal arbeide på eller ved vei skal ha arbeidsvarslingskurs del. 1.

Krav til entreprenør i forhold til arbeidet framkommer i Retningslinjer for gravearbeider i kommunale veger.

Graving som gjelder vann, avløp og overvann, krav om V/A-skjema.

Ved graving i forbindelse med nyanlegg, reparasjon eller endring av vann- avløp- eller overvannsinstallasjoner skal utfylt V/A-skjema.

Før graving igangsettes

Før graving kan igangsettes må eventuelle kabelpåvisninger og arbeidsvarslinger være utført. Søker/entreprenør bestiller selv kabelpåvisning og utfører nødvendig arbeidsvarsling (skilting/avsperring).

Ved graving i offentlig trafikkareal skal søker/entreprenør varsle brann, politi, sykebil, taxi og Boreal før gravingen starter.

Graving ved lekkasje eller kabelfeil

Dersom graving må foretas omgående på grunn av lekkasje, kabelfeil eller ledningsbrudd, skal det straks meldes fra til veiholder og andre aktuelle instanser.

Etter kontortid kontaktes følgende

Vann- og avløpsvakt, tlf. 415 25098

Veivakt, tlf.  907 67741 (kun i perioden 15. oktober til 31. mai)

Mesta, tlf. 05200

Søknad om gravemelding med skiltplan/arbeidsvarslingsplan fremmes snarest og seinest påfølgende arbeidsdag. Søknaden behandles som hastesak.

Kabelpåvisning

Søknad om kabelpåvisning sendes på Ledningsportalen.

Ved kabelpåvisning får du informasjon om hvor kabler og rør er gravd ned før du starter med gravearbeid.

Priser og vilkår finner du på Ledningsportalen - priser og vilkår - gravemelding.

Lenker

Publikumsportal

Her kan innbyggerne i Hammerfest kommune finne informasjon om innvilgende søknader og gravearbeider.  

Publikumsportalen

Kundestøtte og support Geomatikk

Entreprenører eller andre søkere som har spørsmål om priser, og bruk av portalen kan ta kontakt med Geomatikk.

Kundeservice 

09146

91509146

Teknisk support: T 810 33 400

Send e-post

Adresse

Servicekontoret Hammerfest sentrum

Besøksadresse

Rådhuset
Rådhusplassen 1
9600 Hammerfest

T 78 40 25 00

 

Servicekontoret Kvalsund

Besøksadresse

Kvalsund kommunehus
Rådhusveien 18
9620 Kvalsund

T 78 40 25 77

 


Postadresse

Postboks 1224
9616 Hammerfest
T 78 40 20 00
servicekontoret@hammerfest.kommune.no

Send melding til oss med SikkerPost