Gravetillatelse

Søknad om gravetillatelse skal innhentes for all graving både i og utenfor offentlig veigrunn i Hammerfest kommune.

Tjenestens målgruppe

Entreprenører, tiltakshavere og huseiere i Hammerfest kommune.

Formål med tjenesten

Kartlegge og påvise rør, kabler og andre installasjoner i grunnen for unngå skader under graving.

Sørge for at veilegemet/graveområdet settes i stand etter graving. 

Hva kreves for å motta tjenesten

Det er en forutsetning for gyldig gravetillatelse at arbeid som omfattes av Plan- og bygningsloven er godkjent av bygningsmyndighetene.

Ved søknad om gravetillatelse i forbindelse med nybygg, tilbygg eller andre byggeforetak, skal alle gebyrer som er nevnt i tillatelsen fra byggesaksavdelingen være betalt før det gis gravetilatelse.

Mindre gravearbeider på egen eiendom

Mindre gravearbeider på egen eiendom kan utføres av eier. Ta kontakt med Servicekontoret for veiledning/henvisning.

Større gravearbeider på eiendom og i vei

Større gravearbeider skal utføres av entreprenør. Ved graving i vei skal det alltid leveres inn arbeidsvarslingsplan.

Arbeidsvarsling

Viser til Håndbok N301 Arbeid på og ved vei – krav og retningslinjer til varsling og sikring.

For å kunne utføre arbeid på eller ved kommunal og offentlig vei, ( nærmere enn 4 meter fra fortau) Merk: også privat vei hvis den brukes til allmenn ferdsel, skal det søkes om arbeidsvarlig til Hammerfest kommunen.

Ansvarlig søker skal ha arbeidsvarslingskurs del 2, søknaden godkjennes av kommunalteknisk drift eller av Hammerfest parkering KF.

De som skal arbeide på eller ved vei skal ha arbeidsvarslingskurs del. 1.

Krav til entreprenør i forhold til arbeidet framkommer i Retningslinjer for gravearbeider i kommunale veger (PDF, 222 kB).

Graving som gjelder vann, avløp og overvann, krav om V/A-skjema

Ved graving i forbindelse med nyanlegg, reparasjon eller endring av vann- avløp- eller overvannsinnstallasjoner skal utfylt V/A-skjema vedlegges søknaden om gravetillatelse.

Graving ved fritidseiendom

Graving ved fritidseiendom der grunneier er Statskog og hytten står på punktfeste. Skal Statskog utale seg dersom graveområdet går utenom en omkrets på 50 meter fra punktfestets sentrum.

Gyldighet

Gravetillatelsen er gyldig i 1 måned. Graving skal være igangsatt innen gyldighetsdato. Dersom graving ikke er igangsatt innen denne dato må det søkes om ny gravetillatelse.

Saksbehandling

Søknad om gravemelding saksbehandles av Servicekontoret.
Saksbehandlingstid: 

  • Graving på privat grunn/ offentlig grunn utenfor vei - ca. 1 uke.
  • Graving på kommunal vei - ca. 1 uke.
  • Graving på fylkesvei, riksvei eller i umiddelbar nærhet - 3 uker.

Oversikt over hva som er riksvei og hva som er fylkesvei finner du på Statens vegvesen sitt vegkart.

 

Situasjonskart kan bestilles via Ambita Infoland. Har du spørsmål om denne tjenesten kan du ta kontakt med Servicekontoret.
Servicekontoret er behjelpelig ved utfylling av søknad. Vann og avløps-skjema (V/A-skjema) skal vedlegges søknaden når dette er påkrevd.

Graving på fylkesvei, riksvei eller i umiddelbar nærhet

Ved graving i offentlig trafikkareal skal det innleveres skiltplan/arbeidsvarslingsplan sammen med søknaden.

Riksvei

For arbeid på eller ved riksvei skal Statens vegvesen godkjenne varslingsplan. Du finner søknadsskjema, mal for arbeidsvarslingsplan og kontaktinfo på Statens vegvesen sine nettsider - Gravetillatelse.

Fylkesvei

For arbeid på eller ved fylkesvei skal Troms- og Finnmark fylkeskommune ha egen søknad. Søknadsskjema finner du på deres nettside - Søknader: søknadskjemaer om tiltak på og ved fylkesveier.

Ferdigstillelse av gravetillatelse

Gravetillatelsen ferdigstilles ved at søker/entreprenør signerer for at han er kjent med de forpliktelser som gjelder for graving.

Før graving igangsettes

Før graving kan igangsettes må eventuelle kabelpåvisninger og arbeidsvarslinger være utført. Søker/entreprenør bestiller selv kabelpåvisning og utfører nødvendig arbeidsvarsling (skilting/avsperring).
Ved graving i offentlig trafikkareal skal søker/entreprenør varsle brann, politi, sykebil, taxi og FFR før gravingen starter.

Graving p.g.a lekkasje eller kabelfeil

Dersom graving må foretas omgående p.g.a lekkasje, kabelfeil eller ledningsbrudd, skal det straks meldes fra til veiholder og andre aktuelle instanser.

Etter kontortid kontaktes følgende

  • Vann- og avløpsvakt, tlf. 415 25098
  • Veivakt, tlf.  907 67741 (kun i perioden 15. oktober til 31. mai) 
  • Mesta, tlf. 05200

Søknad om gravemelding med skiltplan/arbeidsvarslingsplan fremmes snarest og seinest påfølgende arbeidsdag. Søknaden behandles som hastesak. 

Hvordan søke tjenesten

Kontakt Servicekontoret for søknadsskjema og veiledning i utfylling. Se under.

Lenker

Adresse

Servicekontoret

Besøksadresse

Rådhuset
Rådhusplassen 1
9600 Hammerfest

T 78 40 25 00

 

Kvalsund kommunehus
Rådhusveien 18
9620 Kvalsund

T 78 40 25 77

 

Postadresse

Postboks 1224
9616 Hammerfest
78 40 20 00
servicekontoret@hammerfest.kommune.no

Send melding til oss med SikkerPost