Graving i forurenset grunn

I Hammerfest kommune er det arealer med forurenset grunn, dette gjelder spesielt i sentrumsnære områdene, samt i nåværende og tidligere industriområder.

I saker som gjelder forurenset grunn er Klima- og forurensningsdirektoratet, Fylkesmannen og kommunen forurensningsmyndighet. Myndighetenes verktøy er først og fremst forurensningsloven og forurensningsforskriften kapittel 2 om opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider.

Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider er tiltakshavers ansvar

Tiltakshaver plikter å vurdere og eventuelt undersøke om det er forurenset grunn i området. Hvis grunnen er forurenset skal tiltakshaver utarbeide tiltaksplan som skal godkjennes av kommunen før tiltaket kan gjennomføres.

Se informasjonshefte om tiltakshavers ansver fra Statens forurensningstilsyn (PDF, 74 kB)

Kommunens rolle

Kommunen er forurensningsmyndighet etter forskriften. Kommunen skal samordne behandlingen av saker etter forskriften med behandlingen av saker etter plan- og bygningsloven.

Generelle krav til innhold i en tiltaksplan for opprydding i forurenset grunn

Klima- og forurensningsdirektoratet ønsker å presisere de generelle kravene til innhold i en tiltaksplan for opprydding av forurensning på land og i sjøbunn i områder som det er påvist forurensing. Hensikten er å sikre gode tiltaksplaner ved første gangs innsendelse.