Grensejustering

En grensejustering/makeskifte vil si at det kan overføres mindre områder mellom to eller flere matrikkelenheter(eiendommer) som har felles grense. Av hensyn til panterett er det bare mindre arealer som kan overføres mellom eiendommene. For overføring av større områder, kan man gjøre en arealoverføring eller fradeling og senere eventuelt sammenslås.

   

Med makeskifte menes gjensidig overføring av areal mellom to eiendommer. Arealene skal være noenlunde like størrelse og verdi.

En grensejustering krever at det foretas en oppmålingsforretning der grensene for de aktuelle matrikkelenhetene klarlegges og beskrives. Man trenger ikke utferde skjøte da partenes underskrift i protokollen erstatter dette.

Personer som kan kreve grensejustering (rekvirenter) er blant annet hjemmelshaver, fester, advokat, kommune, fylkeskommune, stat eller andre som har fullmakt.  (se også matrikkelloven § 9).

Areal for de involverte matrikkelenhetene kan økes eller reduseres med inntil 5 % målt mot minste matrikkelenhet, men maksimalt 500 kvadratmeter.  Uansett kan en matrikkelenhet likevel ikke avgi mer enn 20 % av det som var arealet før justeringen.

Grensejusteringen må ikke være i strid med konsesjonsloven, jordloven § 12 eller rettslig bindende planer etter plan- og bygningsloven.

Saksgang

Når krav om grensejustering er mottatt, skal kommunen ferdigbehandle saken(innebefatter matrikkelføringen) innen 16 uker hvis ikke annen tidsfrist er avtalt.

Klagefristen er tre uker og løper fra det tidspunktet du har mottatt matrikkelbrevet eller underretning om føring i matrikkelen.

Veiledning

Ved rekvisisjon av grensejustering kan skjema rekvisisjon av oppmålingsforretning etter matrikkelloven brukes. Hvis ikke dette skjemaet benyttes forlanges underskrift av rekvirentene på et annet dokument.

Vedlegg

  • Skriftlig samtykke fra registrerte grunneiere og registrerte festere som grensejusteringen får betydning for
  • Arealregnskap for involverte eiendommer og overførte arealer, og eventuelt tidligere grensejusteringer
  • Dokument fra kommunen som viser at grensejusteringen ikke fører til deling av driftsenhet (jf. jordlova)
  • Verdianslag for involverte eiendommer

Søknad sendes kommunen og skal inneholde forslag til ny grense inn på kartutsnitt, kopi av målebrev/matrikkelkart eller situasjonskart.

Klagemulighet

Klagefristen er tre uker og løper fra det tidspunktet du har mottatt matrikkelbrevet eller underretning om føringen i matrikkelen. Både hjemmelshavere, eiere og festere som avgjørelsen har betydning for, kan klage på grensejusteringen. Du sender klagen til kommunen som også kan gi veiledning. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Lover og forskrifter

Søknadsskjema