Oppmålingsforretning

Oppmålingen skjer med basis i hjemmelshavers søknad og kommunens tillatelse. Søknadsskjema må fylles med nabovarsel og situasjonskart. Ved arealoverføring må skjema erklæring om arealoverføring og konsesjon sendes med. Oppmålingen utføres i henhold til pbl. § 20-1 m og matrikkelloven kap. 7.

Oppmålingsforretningen med kartlegging av eiendomsgrensene må være utført før grunnbokshjemmelen til matrikkelenheten kan tinglyses.

Saksgang

Krav (rekvisisjon) om oppmålingsforretning skal skje skriftlig, og skal inneholde opplysninger om:

  • hva som rekvireres (kartlegging av eksisterende grenser, grensejustering, arealoverføring osv)  
  • eier- og festeforhold
  • grenser og naboeiendommer vist på kart
  • redegjørelse for avkjørsel og parkeringsløsning(fradeling)
  • gjenpart av nabovarsel- eget skjema for dette
  • reguleringskart- må være ikke være eldre en 6 mnd
  • Navn og adresse på fakturamottaker hvis den ikke er identisk med søker

Ved arealoverføring må skjema ”erklæring om arealoverføring” fylles ut og sendes som vedlegg til søknaden.

Kommunen kontrollere at alle nødvendige offentlige tillatelser og annet nødvendig dokumentasjon foreligger. Oppfyller søknaden vilkårene utstedes det et vedtak som sendes rekvirent. Den som bestyrer oppmålingsforretningen skal meddele tid og sted for forretningen. Varsel blir sendt til rekvirent og alle som har grunnbokhjemmel til(eller kan godtgjøre at de eier) tilstøtende grunn. Det føres protokoll fra oppmålingsforretningen. Oppmålingen vil bli ført inn i matrikkelen og tinglyst. Matrikkelbrev vil bli sendt ut.

Når rekvisisjon for oppmålingsforretningen er mottatt og det ikke er avtalt noe annet med rekvirenten, skal kommunen gjennomføre oppmålingsforretning og fullføre matrikkelføring innen 16 uker.

Klagefristen er tre uker og løper fra det tidspunktet du har mottatt matrikkelbrevet eller underretningen om føringen i matrikkelen. Både hjemmelshavere, eiere og festere som forretningen har betydning for, kan klage på matrikkelbrevet. Klagen sendes kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse blir saken sendt til Fylkesmannen, som fatter den endelige avgjørelsen i saken.  

Veiledning

Med bakgrunn i at søknad om oppmålingsforretning behandles etter to lover, er det to forskjellige skjema avhengig hva tiltaket gjelder.
Oppmåling etter pbl. 20-1 m som omfatter fradeling av tomt, arealoverføring og fradeling av anleggseiendom.
Oppmålingsforretning for saker etter matrikkelloven, gjelder grensejustering, grensepåvisning og uteareal til eierseksjon.

Servicekontoret er behjelpelig med veiledning.

Søknadsskjema

Oppmålingsforretning for saker etter matrikkelloven og etter pbl. § 20-1 bokstav m (PDF, 616 kB)

Lover

Forskrifter

Priser på ulike oppmålingstjenester finner du under 
Gebyrer ved behandling etter matrikkelloven