Bestemmelser for reguleringsendring Bekkeli

23. januar 2002

§ 1. Generelt

Reguleringsbestemmelsene knytter seg til reguleringsendring for Bekkeli, sist datert 27.04.01.

Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense.

§2. Reguleringsformål

Byggområder: Offentlig formål, boligområder.
Trafikkområder: Kjørevei, gang- og sykkelvei.
Friområde: lekeområde, turveg.
Spesialområde: snøtippeplasser for anlegg og drift av kommunalteknisk virksomhet.

§ 3. Fellesbestemmelser

 • Ved søknad om rammetillatelse eller tillatelse til tiltak skal det vedlegges situasjonsplan som viser plassering av bebyggelsen på tomta, garasje og parkering på egen tomt samt opparbeidelse av uteområder.
 • Ved utforming og plassering av bebyggelsen, skal det tas hensyn til de lokalklimatiske forhold. I søknad om rammetillatelse skal det redegjøres for de valg som er gjort vedrørende klimatiltak.
 • Ny bebyggelse og hovedombygninger skal gis en utforming og utførelse som virker tiltalende i seg selv og i forhold til omgivelsene.
 • Planutvalget kan nekte etablert virksomhet som etter dets skjønn vil være skjemmende for strøket eller til ulempe for de omkringboende. Dette gjelder også konstruksjoner og anlegg som vil medføre problemer med for eksempel snøbrøyting eller snøskjerming.
 • Ubebygde arealer skal holdes i en stand som ikke virker skjemmende for omgivelsene.
 • 1) Terreng og landskapsmessige inngrep skal godkjennes av planutvalget. Skjæringer og fyllinger gis en tiltalende form og behandling. Inngrep som bryter den naturlige terrengformen bør unngås. Overskuddsmasse skal deponeres på et av planutvalgets anviste steder.
 • Ved siden av disse bestemmelsene gjelder plan- og bygningsloven samt Hammerfest kommunes vedtekter.
 • Mindre vesentlige endringer fra reguleringsbestemmelsene kan hvor særlige grunner taler for det, tillates av planutvalget innenfor rammen av plan- og bygningsloven.

BYGGEOMRÅDER

§4. Områder for offentlig bebyggelse

 • I området skal det oppføres bygninger til bruk som barnehage, med tilhørende utenomhusarealer og parkering. Bebyggelsen kan oppføres i inntil 2 etasjer. Bygninger skal ha salt21<-
 • Bebyggelsens grunnflate må ikke overstige 25 % av eiendommens areal.

§5. Område for frittliggende småhusbebyggelse

 • I områdene avsatt til frittliggende småhusbebyggelse kan det bygges boligbygg i inntil 1 1/2 etasje. Boligene kan ha sokkeletasje der terrenget etter planutvalgets skjønn ligger til rette for det. Takvinkel 25 — 38 grader. Boligene skal ha saltak eller valmet tak.
 • Boligene skal ha skjermet inngangsparti og uteplass mot syd el. vest. All bebyggelse på tomta plasseres slik at det attraktive utearealet blir mest mulig nyttbart til rekreasjon og opphold.
 • Bygningene skal plasseres innenfor byggegrensene, men garasjen kan ligge inntil 2 m fra tomtegrensa mot vei. Bebyggelsens grunnflate inkludert garasje, må ikke overstige 25 % av eiendommens areal.
 • For hver enkelt leilighet skal det avsettes plass for en garasje samt plass for oppstilling av minst en bil. Garasjen skal være tilpasset bolighuset med hensyn til materialvalg, form og farge.

FRIOMRÅDER

§ 6.

Områder for lekeplasser, turveger, og anlegg for lek, idrett og sport.

 • Lekeplasser i området skal utbygges i takt med boligbyggingen i feltet.
 • I friområdene kan planutvalget tillate oppført mindre bygninger eller innretninger som har tilknytning til friområdenes bruk.