Frivillighets- og aktivitetsfond

Hammerfest kommune gir støtte til aktiviteter som drives med frivillighet. Søknader om støtte behandles to ganger i året, og støtten utbetales etter at aktiviteten det søkes om støtte til er fullført.

Hvem kan søke?

Lag, foreninger, stiftelser og ikke-kommersielle organisasjoner som opererer innen frivilligfeltet. Også enkeltpersoner og uformelle grupper kan søke støtte til tiltak som faller inn under ordningens formål.

Organisasjoner som primært ivaretar medlemmenes egeninteresser omfattes ikke av ordningen, f. eks. yrkesorganisasjoner, livsynssamfunn, politiske partier og andre.

Den som søker må være bosatt eller ha forretningsadresse i Hammerfest kommune og ha sin hovedaktivitet her. Aktiviteten som det søkes støtte til skal også gjennomføres i Hammerfest kommune.

Hva kan du søke støtte til?

Vi kan gi tilskudd til fire forskjellige fomål:

  • Tilskudd til økt aktivitet
  • Tilskudd til samfunnsnyttige tiltak
  • Tilskudd til økt bruk av frivillighet
  • Tilskudd til tiltak som faller utenfor det generelle næringsbegrepet

Se retningslinjene for mer detaljer om hva du kan søke støtte til.

Vi prioriterer følgende tiltak

  • Tiltak som retter seg mot eller integrerer gruppene funksjonshemmede, barn, ungdom, flyktninger/innvandrere og eldre
  • Tiltak som bidrar til å løfte frem sjøsamisk kultur
  • Tiltak som fører til økning i deltakelse og økt aktivitet
  • Tiltak som ivaretar bærekraftperspektiver og bidrar til grønn omstilling
  • Tiltak som er prioritert i kommuneplan
  • Tiltak som skaper eller representerer nye tilbud og trender

Hvordan søke om støtte fra frivillighets- og aktivitetsfondet?

Det er to årlige søknadsfrister – 1. mars og 1. september. 

Du kan søke via digitalt søknadsskjema her

Les mer

Artikkelliste