Økonomisk rådgivning

Har du betalings- eller gjeldsproblemer kan du ta kontakt med vår økonomiske rådgiver og avtale et møte. Tjenesten er gratis.

Du kan bestille time for økonomisk rådgiver ved å fylle ut
elektronisk skjema for søknad om økonomisk rådgivning

His du ikke kan eller vil benytte det elektroniske skjemaet, kan du henvende deg til  servicekontoret på rådhuset, via din saksbehandler hos NAV eller andre i kommunens hjelpeapparat eller ved å kontakte økonomisk rådgiver direkte (se under).

Økonomisk rådgiver kan være behjelpelig med å:

 • Bistå i forbindelse med gjeldsproblemer. Enten opplyse om hvordan man bør gå frem i forbindelse med gjeldsforhandlinger med kreditorer, eller  hvis du ønsker det - bistå i gjeldsforhandlinger.
 • Utarbeide husholdningsbudsjett. Vurdere utgifter i forhold til inntekt/ livsoppholdsnormer og satser.
 • Kontakte trekkinnstans dersom du har trekk i inntekt og du mener trekket er for høyt. 
 • Gi råd om økonomistyring
 • Gi råd og veiledning i forbindelse med lån og støtteordninger.
 • Gi orientering om gjeldsordningsloven.

Hvem kan søke om økonomisk rådgivning?

Du kan søke om økonomisk rådgivning dersom du:

 • Opplever en situasjon preget av mangel på økonomiske ressurser i forhold til å dekkenødvendige hehov
 • får vanskeligheter med å betale regningene dine
 • får problemer med å betjene gjelden

Du kan også få økonomisk rådgivning i forbindelse med søknad om sosial stønad  fra NAV.

Hva må du gjøre?

Denne tjenesten gjelder alle innbyggere i Hammerfest kommune.
Krav til skyldneren ved utenrettslige gjeldsforhandlinger:

 • Du må undertegne eget fullmaktsskjema.
 • Du  må gi riktige opplysninger.
 • Du må være behjelpelig med å fremskaffe nødvendige opplysninger og dokumentasjon.
 • Du må møte til samtale når du blir innkalt. Er du forhindret fra å møte, ta kontakt og avtal ny time.
 • Du må holde økonomisk rådgiver orientert om eventuelle endringer i økonomien i gjeldsforhandlingsperioden.
 • Du må ikke stifte ny gjeld så lenge gjeldsforhandlingene pågår.

Samarbeidspartnere

Økonomisk rådgivning / gjeldsrådgivning forutsetter et godt samarbeid mellom  søker og økonomisk rådgiver. Økonomisk rådgiver har et nært samarbeider med NAV, namsmann, rus-/psykiatritjenesten, skatteavdeling og boligkontor.

Saksbehandling

I forbindelse med utenrettslige gjeldsforhandlinger vil du på første møte med økonomisk rådgiver  få en nærmere orientering om denne  prosessen.

Du kan evt. på forhånd be om å få tilsendt vår folder som heter «gjeldsproblemer» hvor saksgangen er nærmere beskrevet. I tillegg inneholder folderen en fullmakt og et husholdningsskjema som må fylles ut. Det fremkommer også her hvilke dokumentasjon som må fremskaffes.

Saksbehandlingstid

Denne kan variere noe i forhold til saksmengde men som regel får du time innen 1- 2 uker.

Annen informasjon

NAV har opprettet en økonomirådstelefon- Ring 55 55 33 39.

Har du liten oversikt over din inkassogjeld?
Gå inn på www.inkasso.no. Her kan du lese om gjeldsforespørsler.

 

Økonomisk rådgiver


Bjørg Eva Eliassen Hamsund


E-post : Send e-post
Mobil : 96 01 07 08