Arealplanlegging

Kommunen har et ansvar for å forvalte arealer og naturressurser i hele kommunens område. Dette gjøres både ved at kommunens plan- og næringsavdeling selv lager arealplaner eller behandler forslag fra grunneiere eller andre private aktører som planlegger utbygging. Arealplanlegging- og forvaltning handler også om å ta vare på naturområder og naturressurser både med hensyn til vern og friluftsliv. Arealplanleggingen styres i hovedsak gjennom plan- og bygningsloven.

Plan- og næringsavdelingen tildeler også tomter til nærings- og boligformål.

Utfordringer

Byplanlegging i Hammerfest er spesielt utfordrende fordi det samtidig som det er stor etterspørsel etter nye byggeområder, er mangel på tilgjengelig areal. Stedets beliggenhet mellom fjellet og sjøen legger naturlige begrensninger for videreutvikling av sentrale områder.  I tillegg er Hammerfest en reindriftskommune, og en slik arealkrevende næring setter betydelige begrensninger på arealbruken.

Kommunen satser på å løse noen av arealutfordringene i pågående rullering av kommuneplanens arealdel. Det jobbes samtidig med å flytte flyplassen ut av byen. Dette vil frigjøre et stort område innenfor bygrensen som kan utvikles til en ny bydel med boliger, kontorer og forretning.

Byutvikling

For å sikre fortsatt vekst satser kommunen sterkt på bolyst og trivsel. Et av tiltakene er planlegging av ny omkjøringsvei for å redusere biltrafikk i sentrale områder. Dette er et viktig miljøprosjekt som vil bidra til mindre støy og støv i sentrum, bedre tilbud til gående og syklende og høyere trafikksikkerhet. I påvente av denne langsiktige satsingen, pågår nå omfattende opprustning av riksveien gjennom sentrum.

Kommunen er spesielt stolt av sin Lysplan som nå er under gjennomføring. Lyset skal være dynamisk og forandre seg med døgnets rytme. Gjennomtenkt og estetisk lyssetting vil bedre livskvaliteten til befolkningen i mørketiden og bidra til å fremheve byens arkitektur og landemerker.
I byplanlegging legges det spesiell vekt på grønne områder, byggeskikk og klimatilpasning.

Mål

Kommuneplanen angir bl.a. følgende viktige mål for arealplanlegging- og forvaltning i Hammerfest kommune:

  • Tilstrekkelig med byggearealer for ulike formål og boliger i ulike prisklasser
  • Fokus på kvalitet og miljø i måten vi bygger i og bruker byen / tettstedene

Adresse

Samfunnsutvikling

Besøksadresse

Hammerfest Rådhus
9600 Hammerfest


Postadresse

Postboks 1224
9616 Hammerfest

78 40 20 00
Send e-post