Retningslinjer

Det overordnede formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til bosetting og økt aktivitet i distriktet.
Rammene for tilskuddsordningen og de enkelte satsene fastsettes hvert år av kommunestyret i Hammerfest kommunes gebyr- og avgiftsregulativ.

Kommunestyret vedtok i møte den 8. november 2012 retningslinjer for tildeling av tomter/områder i Hammerfest kommune.