Tilskudd til bygging, ombygging og renovering

Det overordnede formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til bosetting og økt aktivitet i distriktet.
Rammene for tilskuddsordningen og de enkelte satsene fastsettes hvert år av kommunestyret i Hammerfest kommunes gebyr- og avgiftsregulativ.

1. Formål

Det overordnede formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til bosetting og økt aktivitet i distriktet.

Rammene for tilskuddsordningen og de enkelte satsene fastsettes hvert år av kommunestyret i Hammerfest kommunes gebyr- og avgiftsregulativ.

2. Generelle vilkår

Tilskuddsordningen gjelder privatpersoner som bygger, ombygger eller renoverer bolig eller næringseiendommer i Forsøl, Bekkeli/Strømsnes, Seiland og Sørøya.

Tilskudd kan innvilges etter en helhetsvurdering av søknaden. Formålet med tilskuddsordningen vil være retningsgivende ved vurdering av om søknad skal innvilges.

Det gis ikke forhåndstilsagn om tilskudd.

Tilskudd ytes bare én gang per eiendom. Samme søker kan likevel få tilskudd til både nærings- og boligformål på samme eiendom.

Ved bruksendring av et bygg som tidligere har mottatt tilskudd vil det ikke bli gitt nytt tilskudd. Det samme vil gjelde dersom bygget skifter eier; tilskudd ytes som hovedregel bare én gang for samme eiendom.

Fritidsboliger faller utenfor ordningen. Det kan likevel ytes tilskudd til ombygging/renovering av fritidsboliger som får godkjent bruksendring til boligformål.

3. Tilskuddsordninger

Kommunen kan gi tilskudd til 

  • etablering av nybygg til de formål og i de områder som fremgår av kommunens gebyr – og avgiftsregulativ.
  • ombygging/renovering til de formål og i de områder som fremgår av kommunens gebyr – og avgiftsregulativ.

Tilskuddsordningen omfatter ikke

  • fritidsboliger
  • gjenoppbygging etter brann-/naturkatastrofe

4. Særlig om ombygging og renovering

For å være tilskuddsberettiget må ombygging/renovering overstige den kostnadsgrense som fremgår av gebyr- og avgiftsregulativet.

Ombygging/renovering skal som hovedregel være gjennomført innen to år fra byggestart og inntil ferdigattest er utstedt av kommunen. Formålet med denne bestemmelsen er at tilskudd skal utmåles i forhold til kostnadsprosjektet.  Det gis derfor ikke tilskudd når flere byggeprosjekter til forskjellige tid slås sammen og slik overstiger kostnadsgrensen.

Egeninnsats regnes ikke med i kostnadene.

Tilskudd utbetalt til ombygging/renovering av bolighus, kan kreves tilbakebetalt dersom det foretas bruksendring av bygget til fritidsbolig de første to årene etter at tilskudd ble innvilget.

5. Særlig om næringsbygg

Næringsbygg som omfatter flere enheter/bygg på samme eiendom kan innvilges tilskudd som et samlet prosjekt, og ikke per enhet/bygg. Det er opp til kommunen å avgjøre hva som skal regnes som ett prosjekt.

6. Søknadsskjema og frister

Søknad om tilskudd skal som hovedregel fremmes samme år som ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for bygget foreligger. Frist for å søke er 1. desember det året ferdigattest foreligger.

Søknaden må inneholde informasjon om formålet med byggingen.

Følgende dokumentasjon må sendes inn sammen med søknaden:

  • Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse
  • Dokumentasjon på utgifter skal vedlegges søknaden (for søknader til hovedombygging/renovering)

Søknad sendes til Hammerfest kommune v/ plan og utvikling, postboks 1224, 9616 Hammerfest.

7. Utbetaling

Søknader behandles fortløpende. Innvilgende tilskudd utbetales fortløpende.

Plan- og utvikling forvalter tilskuddsordningen og må forholde seg til de økonomiske rammene som årlig fastsettes av kommunestyret.

8. Klageadgang

Et vedtak om tilskudd er et enkeltvedtak som kan påklages etter forvaltningsloven § 28.

Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt søker mottar svar på søknaden. I klagen må følgende
presiseres:

  • det vedtak som det klages over
  • den eller de endringer som ønskes
  • eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for vurdering av klagen

Klager på vedtak sendes til Hammerfest kommune. Dersom vedtaket opprettholdes, oversendes klagen kommunal klagenemnd for videre behandling.

Adresse

Samfunnsutvikling

Besøksadresse

Hammerfest Rådhus
9600 Hammerfest


Postadresse

Postboks 1224
9616 Hammerfest

78 40 20 00
Send e-post