Ergo- og fysioterapi for barn og unge

Oppfølging av barn og unge  0 – 18 år har som mål å bevare eller bedre barn og unges funksjonsevne, deltagelse og aktivitet, samt fremme selvstendighet og mestring for barnet.

Oppfølgingen og behandlingen skjer poliklinisk, ved helsestasjon, der barnet bor, i avlastningen for barn, i barnehagen eller i skolen og på fritidsarenaen. Det vektlegges tverrfaglig samarbeid mellom ulike faggrupper.

Tiltak kan være:

  • Kartlegging av muligheter til å utføre daglige aktiviteter, delta i lek og andre aktiviteter.
  • Tilrettelegging av omgivelsene for å fremme bevegelsesutvikling, bevegelsesglede og god helse.
  • Veiledning og informasjon til barnet, foresatte og andre samarbeidspartnere om trening, stimulering og tilrettelegging for utvikling, mestring og deltagelse i daglige aktiviteter i hjem, barnehage, skole og fritid.
  • Trening av ferdigheter gjennom lek og læring, individuelt eller i gruppe.
  • Tilrettelegging med tekniske hjelpemidler og tilpasning av omgivelser i bolig, barnehage, skole og fritidsarena.
  • Deltagelse i barnets ansvarsgruppe og individuelle plan og fungere som koordinator ved behov.

Ergo- og fysioterapitjenesten prioriterer barn og unge med sammensatte behov, ofte med behov for tverrfaglig tilnærming og oppfølging over lengre tid.

Tjenesten bidrar også med forebyggende tiltak i helsestasjonen, herunder barselinformasjon og gruppetilbud ved 4 måneders kontroll.

For 2017 er det ansatt en egen fysioterapeut i 30 % stilling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, med ansvar for primærforebyggende arbeid i barnehager og skoler, og ansvar for å drifte aktivitetstilbud for barn med overvekt og fedme i aldersgruppen 6-10 år.

Tilbud om ergoterapi og fysioterapi for barn og unge er en del av kommunens tverrfaglige habiliterings- og rehabiliteringstilbud.

Samarbeidspartnere

Vår tjeneste samarbeider med PPT, helsestasjonen, barnehager, skoler, avlastningen for barn, fastleger, barnehabiliteringstjenesten og andre som yter tjenester til barn og unge.

Det skal alltid innhentes samtykke før samarbeid etableres.

Pris for tjenesten

Fysioterapi er gratis frem til barnet fyller 16 år. Barn over 16 år må betale egenandel for fysioterapi, frem til frikort er opparbeidet. Det betales ingen egenandel for ergoterapi.

Frikort

Frikort kommer automatisk i posten etter at det er betalt 2025 kroner i egenandel for 2018. Dersom det er betalt for mye, blir dette tilbakebetalt automatisk.

Priser

Pris per behandling bestemmes til en hver tid av takstplakaten fra Norges Fysioterapeutforbund. Din fysioterapeut vil kunne informere nærmere om dette.

Fravær

Fravær meldes til vårt sentralbord på 78 40 23 80 i telefontiden mellom kl. 10-12 og 13-15 eller direkte til din fysioterapeut dersom dette avtales.

Adresse

I ergo- og fysioterapitjenesten har vi dessverre mindre kapasitet enn vanlig fremover, og lengre ventetid i flere saker. Dette er fordi vi for tiden mangler to av av fire ergoterapeuter og en fysioterapeut. 

Vi håper å få besatt alle de ledige stillingene så raskt som mulig, og vil gi ut ny informasjon ved når vi får ansatt nye folk. I mellomtiden må vi be om forståelse i en krevende tid for at flere saker må vente lengre enn normalt.

Ved spørsmål, bekymring eller endringer i livssituasjon som fører til behov for snarlig tiltak, kan tjenesten kontaktes - helst på e-post.

Ergo- og fysioterapitjenesten

Besøksadresse

Sanitetsbadet
Storgata 3A, 4. etasje
9600 Hammerfest

Postadresse

Postboks 1224
9616 Hammerfest

Telefon

78 40 23 80 (kl. 10 – 12 og 13 – 15)

Send e-post