Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering har ansvaret for at du som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, opplever en helhet og sammenheng i tjenestene. Dette kan være kommunale helse- og omsorgstjenester, spesialisthelsetjenester og tjenester fra psykisk helsevern. 

Hva er habilitering og rehabilitering?

Tjenester innen habilitering og rehabilitering skal bidra til at du kan trene opp og vedlikeholde ferdighetene og evnene dine. Målet er at du skal kunne leve et mest mulig selvstendig liv ut fra dine forutsetninger og ønsker.

Habiliterings- og rehabiliteringstilbudet skal være samordnet, tverrfaglig og planlagt, og din medvirkning og innflytelse er viktig.

Koordinerende enhet skal bidra til å sikre helhetlige og koordinerte tilbud til pasienter og brukere med behov for tjenester fra flere fagområder, nivåer og sektorer. Ansvaret omfatter alle pasient- og brukergrupper med behov for langvarige og koordinerte tjenester og er ikke avgrenset til habilitering og rehabilitering.

Koordinerende enhet

Koordinerende enhets oppgaver

 • Enheten er ditt kontaktpunkt når du har behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering.
 • Enheten er et knutepunkt for koordinering som binder tjenestene sammen.
 • Enheten er en pådriver- og et kontaktpunkt for samarbeid.
 • Koordinerende enhet skal medvirke til synlige og lett tilgjengelige tjenestetilbud.
 • Enheten er en pådriver i planlegging og utvikling av re-/habiliteringsrettet arbeid, med utarbeidelse av skriftlige planer.

Et overordnet ansvar for individuelle planer

 • Koordinerende enhet har ansvar for systemet rundt ansvarsgrupper og individuelle planer.
 • Enheten oppnevner koordinator for individuell plan og ansvarsgruppe.
 • Enheten har ansvar for opplæring og veiledning av koordinatorer og andre som jobber med individuell plan.

Eksempler på hva enheten kan bistå med

 • Ved spørsmål eller henvendelser knyttet til re- /habilitering kan man kontakte koordinerende enhet.
 • Enheten kan bistå ved behov for koordinering av den hjelpen som mottas, slik som gjennom ansvarsgruppe og individuell plan.
 • Ved utskrivelse fra helseforetak til hjemmet, kan enheten bistå med å planlegge tjenestetilbudet og oppfølgingen.
 • Enheten kan informere om habiliterings- og rehabiliteringstilbud i kommunen og helseregionen.

Hvor finner man koordinerende enhet?

Alle kommuner og regionale helseforetak skal ha en Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering. I Hammerfest kommune er enheten organisert i stillingen ReHabiliteringskoordinator. Kommunen har i tillegg to koordineringsteam, et for habilitering og et for rehabilitering, som er en del av koordinerende enhet. Koordineringsteamene skal bistå med å ivareta enhetens oppgaver. 

Ansvarsgruppe – noe for deg?

For hvem?

Dersom du får hjelp av flere enn to tjenester kan ansvarsgruppe være noe for deg.

Tilbudet om ansvarsgruppe gjelder for deg som har et langvarig og sammensatt behov. Ansvarsgruppe benyttes når samarbeid utenom de faste kanalene er nødvendig og du selv ikke kan fremskaffe og koordinere ditt tjenestetilbud. Ansvarsgruppe er ikke knyttet til diagnose eller alder, men handler om ditt behov for hjelp/tjenester.

Deltagere og koordinator

I en ansvarsgruppe skal du eller andre på vegne av deg være faste deltagere. De tjenestene du mottar skal delta i ansvarsgruppen. En av tjenestene skal ha koordinatoransvar, det vil si at du får en kontaktperson som skal være bindeledd mellom deg og de tjenestene du mottar.

Individuell plan

I en ansvarsgruppe er det ofte aktuelt å kartlegge om det er behov for individuell plan og søke på dette.

Ansvarsgruppe og individuell plan henger nært sammen, hvor individuell plan kan sees på som et skriftlig samarbeidsverktøy i ansvarsgruppen.

Mer om individuell plan

Søke om tjenester innen helse og omsorg

 

Du kan søke elektronisk her

Du kan også fylle ut dette skjemaet (PDF, 97 kB)
Lever skjemaet på Servicekontoret ved Hammerfest rådhus eller send det til

Fag- og forvaltningsenhet i Sektor helse og omsorg
Postboks 1224
9615 HAMMERFEST

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Du kan klage hvis du ikke er fornøyd med vedtaket

Du må klage skriftlig, ved å skrive brev til adressen over. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres.
Ta kontakt med servicekontoret på telefon 78 40 20 00 hvis du trenger hjelp til å klage.
Hvis vi ikke er enige i din klage, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør saken.

 

Adresse

ReHabiliteringskoordinator

Besøksadresse

Administrasjon helse og omsorg
Salsgata 16
9600 Hammerfest

Postadresse

Postboks 1224
9616 Hammerfest

T 78 40 27 05 | Send e-post