Tilrettelagt transport (TT-ordningen)

Tilrettelagt transport (TT) er et tilbud om alternativ transport for personer som på grunn av nedsatt funksjonsevne eller sykdom, ikke kan bruke kollektivtransport. Det er ingen lovfestet individuell rett til TT-tjenester.

Vi prioriterer følgende brukere:

  • Unge søkere under 40 år, med tunge funksjonshemninger
  • Varig rullestolbrukere og blinde som er sterkt forflytningshemmet

Disse gruppene omfattes ikke av ordningen:

  • Barn under 10 år
  • Beboere på institusjon med heldøgns omsorg og pleie, der beboer betaler vederlag (aldershjem, sykehjem og lignende)

Ordningen er et fylkeskommunalt ansvar, og midlene bevilges over fylkeskommunens budsjett. Godkjenning av brukere er delegert til kommunene.

Hva koster det?

Du betaler en egenandel for hver reise inntil du har nådd grensen for frikort. Du kan ha med deg en ledsager på reisen, og ledsageren betaler ikke egenandel.

Hvordan søke om å få tilrettelagt transport?

Søknad med legeerklæring leveres Helse og omsorg, administrasjonen.

Vedlegg

Legeerklæring

Saksbehandling

Søknad sendes direkte til bostedskommunen.
Søknadene behandles fire ganger i året:

  • 1. januar
  • 1. april
  • 1. juli
  • 1. oktober

Klagemulighet

Instansen som har gitt vedtaket skal gi veiledning og behandle klagen.

Adresse

Helse og omsorg - administrasjon

Besøksadresse

Salsgata 16, 1. etasje
9600 Hammerfest

Postadresse

Postboks 1224
9615 HAMMERFEST

Telefon

78 40 27 0378 40 26 78