Rus- og psykiatritjenesten

Vi kan tilby samtaler, råd og veiledning, innsøking til tverrfaglig spesialisert behandling (TSB), miljøarbeid og ulike aktiviteter.

Rus og psykatri, akutt behov for hjelp
Har du akutt behov for hjelp utenom vanlig kontortid, må du ta kontakt med legevakten på 116 117.
 

Tjenestens målgruppe:

Innbyggere i Hammerfest kommune som har psykiske vansker/plager, sosiale utfordringer eller utfordringer knyttet til rusmidler.

Formål med tjenesten:

 • Sikre at individer som har behov for hjelp fra rus- og psykiatritjenesten blir forsvarlig ivaretatt etter gjeldende lover
 • Bistå den enkelte med råd og veiledning til å mestre en hverdag uten bruk av alkohol eller andre rusmidler
 • Forebygge psykiske vansker og/ eller rusproblematikk hos den enkelte
 • Ivareta pårørende med utfordringer som følge av psykisk helse eller rusmisbruk

Vi bistår med følgende tjenester: 

 • Særlige hjelpetiltak rus- og psykiatritjeneste 
 • Psykiatrisk sykepleie 
 • Miljøarbeid 
 • Dagsenter 
 • Døgnbemannet bolig 
 • Tili:ut 

Særlige hjelpetiltak rus og psykiatritjeneste/ psykiatrisk sykepleie 

 • Støttesamtale, gjennomføres på kontor og/eller hjemme 
 • Sykepleiefaglig oppfølging 
 • Innsøking til tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) 
 • Kartlegge rusbruk 
 • Administrering av medisiner 
 • Samarbeide med andre hjelpeinstanser 
 • Veilede og hjelp opp mot andre instanser 
 • Oppfølging av gravide med rusmiddelproblem 
 • Hjelp til å koordinere tiltak og tjenester, samt deltakelse i nødvendige samarbeidsmøter og ansvarsgrupper herunder individuell plan (IP) 
 • Oppfølging før, under og etter institusjonsopphold og fengselsopphold 
 • Råd, veiledning og oppfølging til pårørende

Miljøarbeid 

 • Hjelp til sosial trening/eksponering 
 • Hjelp til mestring av dagliglivets gjøremål ved opplæring, støtte og veiledning til f.eks personlig hygiene, husarbeid, matlaging og innkjøp, m.m. 
 • Støtte-, motiveringssamtaler og endringsarbeid 

Dagsenter 

Dagsenteret er for deg som har utfordringer med din psykiske helse. Dagsenteret er en tjeneste hvor brukeren får oppleve sosial aksept, kontakt og samhørighet. Her er det muligheter for sosial trening, hjelp og støtte til å komme i gang med ulike aktiviteter, med det formål å utvikle, lære og mestre utfordringer i hverdagen. 

Dagsenteret skal være et ledd i rehabilitering til mennesker med psykiske lidelser/ vansker og eller og sosiale utfordringer. Dagsenteret skal tjene som støtte og holdepunkt for enkeltmennesket, og slik forebygge isolasjon og ensomhet. 

Dagsenteret tilbyr også den enkelte praktisk hjelp, råd og bistand til å nyttiggjøre seg andre tjenester og hjelpetiltak. Målsetningen med senteret er å skape et sosialt fellesskap i trygge omgivelser med mulighet for vekst og utvikling.  

Døgnbemannet bolig 

Det er tre boliger tilknyttet rus- og psykiatritjenesten. Det er et tilrettelagt botilbud til personer med psykiske lidelser, med tilgjengelig bemanning hele døgnet, og har som mål å skape gode og trygge tjenester. Den enkelte beboerens ønsker og behov er viktige. 

Målet er å hjelpe beboerne til å leve et selvstendig og godt liv i egen leilighet. Beboerne skal få veiledning og støtte til å klare seg mest mulig selv og til å delta i samfunnet gjennom aktiviteter, arbeid og fritidstilbud. Virksomheten skal også legge til rette for at beboere, som er klar for det, får hjelp til å flytte ut til et annet botilbud, eksempelvis til leilighet med mindre oppfølging. 

Tili:ut 

Tjenesten har også et tiltak knyttet mot ungdom i alder 13-24 år, les mer om det her.  

Andre tilbud i tjenesten: 

 • Ulike frilufts-, kulturelle- og sosiale aktiviteter (kino, konsert, grilling, m.m.) 

Gruppetilbud vi tilbyr: 

 • Kunst og uttrykksterapi 

Etter at du har søkt om tjenester fra rus og psykiatritjenesten vil en saksbehandler kontakte deg og gjennomføre en kartleggingssamtale.  

Adresse

Rus- og psykiatritjenesten

Postadresse

Postboks 1224
9616 Hammerfest

M 992 03 795 | Send e-post

Besøksadresse

Parkgata 18, 9600 Hammerfest


Åpningstider:
Mandag 09:00 – 15:00
Tirsdag 09:00 – 15:00
Onsdag 11:00 – 15:00
Torsdag 09:00 – 14:00
Fredag 09:00 – 15:00

Dagsenter psykiatri

Besøksadresse

Parkgata 18,  9600 Hammerfest


Telefon

992 03 795

Åpningstider 
Mandag – fredag 09:00 – 14:00