Tili:ut - rus og psykisk helse

Tili:ut – et samhandlingstiltak i regi av rus- og psykiatritjenesten der formålet er å hindre en skjevutvikling i form av psykisk helse, rusmiddelmisbruk og kriminelle handlinger blant barn og unge voksne.

Logo: Tili:ut - Klikk for stort bilde

Tili:ut består av et tverretatlig team hvor alle arbeider forebyggende opp imot barn og unge i Hammerfest kommune.

Administreringen av tiltaket er lagt til rus- og psykiatritjenesten. Tili:ut består av et team som har bred faglig kompetanse innenfor bl.a. rus og psykiatri, barnevern, ungdomshelse, ungdomsarbeid og kriminalitet /påtale.

Målgruppe

  • Ungdom i aldersgruppen 13-24 år
  • Det er knyttet bekymring til ungdommens atferd eller nettverk
  • Det er knyttet bekymring til ungdommens rusbruk
  • Det er knyttet bekymring til ungdommens psykiske helse
  • Ungdom som hjelpeapparatet har vanskelig for å nå
  • Ungdom som har behov for sammensatte tjenester
  • Ungdom som har behov for bistand i sårbare overgangsfaser

Hvordan ta kontakt?

Både privatpersoner og offentlige instanser (bl.a. politi, skoler, helsestasjoner, leger, utekontakt, BUP, VPP, barnevern og PPT) kan be om kontakt angående bekymring knyttet til ungdom. Det kan gjøres ved at man tar kontakt med rus- og psykiatritjenesten eller Tili:ut koordinator. Kontaktinformasjon står lenger ned på siden.

Vi vil derfra gå i gang med en kartlegging for å se om vi er rett tiltak. Dersom det viser seg at det er store sammensatte behov, vil vi bistå ungdommen slik at de får opprettet vedtak fra henholdsvis forebyggende tjeneste, helse- og omsorgstjenesten eller andre aktuelle tjenester.  I de tilfeller vi avdekker omsorgssvikt som ikke allerede er kjent av barneverntjenesten vil vi ha samme meldeplikt som øvrige offentlige ansatte.

Det er også mulig å ta kontakt for å drøfte saker anonymt.

Hvordan jobber vi?

Vi jobber alle opp i mot ungdom og foreldre hver dag, og vi ser derfor store fordeler med å jobbe sammen som et team. Det er flere grunner til at et tverretatlig samarbeid kan være en fordel, og vi mener at vi på denne måten kan hjelpe til på en mye bedre måte. Vi samarbeider på forskjellige vis. Blant annet gjennom Tili:Ut hvor vi forsøker å komme frem til gode løsninger som kan være til det beste for den det gjelder. For at et vellykket samarbeid skal kunne skje, er grunnverdien i tiltaket at det er ungdommen selv som er ekspert og sitter på løsningen i forhold til sine utfordringer. Vi vil bygge på ungdommenes styrker og ressurser – alle er motivert for noe!

Oppfølging i Tili:ut er basert på støttesamtale/samtalebehandling. Vi danner en ansvarsgruppe rundt hver enkelt der det er behov, og hvem som skal være med i gruppen er det ungdommen selv som bestemmer.