Fastsetting av snøscooterløyper

Forskrift om snøscooterløype med tilhørende kart for tidligere Hammerfest kommune var oppe til politisk behandling i Kommunestyret 28.oktober 2021, og følgende vedtak ble fattet:

  • Med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag §4a og forskrift 15. mai 1988 nr. 356 med endring av 14. juli 2015 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4a vedtar kommunestyret «Forskrift om kommunal løypenett for snøskuter, Hammerfest kommune, Troms og Finnmark». Kommunestyret slutter seg til de vurderinger som er gjort i saksutredningen med vedlegg hvor det fremgår hvordan innkomne uttalelser til forskriften er vurdert, konsekvenser av forskriften, og hvilken betydning disse er tillagt, samt vurderinger av hensyn til friluftsliv. Kommunestyret opphever «Forskrift om snøscooterløyper, Hammerfest, Finnmark" Kommunestyret opphever av «Forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter, Kvalsund, Finnmark.

Gjeldene forskrift om snøskuterløyper i tidligere Hammerfest kommune er opphevd og kommunen må fastsette snøskuterløypene på nytt. Kart og forskrift med vedlegg gjelder for tidligere Hammerfest kommune. 

Spørsmål i saken kan rettes til arealplanlegger Åse Malene Kongsbak (se under)

Løypene kan sees digitalt på www.kommunekart.com