Tilgjengelighetsprisen

Tilgjengelighetsprisen er på kr 15 000 og kan deles ut av Hammerfest kommune hvert år.

Fristen for å sende inn forslag er normalt 15. oktober. Prisen kunngjøres i kommunens fellesannonse og digitale kanaler i god tid. Prisutdelingen skjer på eller nær 3. desember – samtidig med utdeling av Ildsjelprisen.

Adresse for innsending av begrunnede forslag:

Hammerfest kommune
Postboks 1224
9616 Hammerfest
merket Tilgjengelighetsprisen
postmottak@hammerfest.kommune.no

Forslag kan også leveres servicekontoret.

 


Retningslinjer for tilgjengelighetsprisen

Hva er målet med prisen?

Tilgjengelighetsprisen skal fremme likestilling og forhindre diskriminering på grunn av funksjonsnedsettelse i Hammerfest kommune. Prisen skal bidra til å bygge ned samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer og hindre at nye skapes.

Hvem kan få prisen?

Tilgjengelighetsprisen kan tildeles til personer, organisasjoner eller bedrifter som har utført tiltak som gir bedre tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne i Hammerfest kommune.

Tilgjengelighetsprisen kan tildeles private og offentlige eiere av bygninger og utendørsanlegg der publikum har adgang i Hammerfest kommune.

Hva kan man få prisen for?

Tilgjengelighetsprisen er en årlig pris og skal gå til et tiltak innen universell utforming som er fullført i Hammerfest kommune i løpet av det siste året. Tiltak som blir vurdert er nybygg, renoveringer og tilrettelegginger som har bedret tilgjengeligheten for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Følgende vektlegges ved vurderingen av kandidater:

  • Tiltaket er et bidrag til målet om full inkludering og deltakelse på alle livets områder for mennesker med nedsatt funksjonsevne
  • Tiltaket har fått en god funksjonell løsning samtidig som kravene til god byggeskikk og estetikk er ivaretatt
  • Tiltakshaver har vektlagt brukermedvirkning i prosessen

Hvem kan foreslå prisvinnere?

Alle innbyggere og offentlige, private og frivillige organisasjoner i Hammerfest kommune kan foreslå kandidater. Forslag skal være begrunnet.

Hvem tildeler prisen?

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne er jury for tilgjengelighetsprisen. Rådet kan fremme egne begrunnede forslag på kandidater.

Tilgjengelighetsprisen kan deles mellom flere kandidater. Dersom det et år ikke finnes kandidater som oppfyller vilkårene, kan prisutdelingen utgå.

Hva består prisen i?

Tilgjengelighetsprisen er kr 15 000 og et diplom som kan henge synlig hos mottaker. Prisutdelingen skjer på eller nær 3. desember, som er FNs internasjonale dag for funksjonshemmede. Prisen deles ut av ordfører og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Fristen for å sende inn forslag er normalt 15. oktober. Prisen kunngjøres i kommunens fellesannonse og digitale kanaler i god tid.

Lovgrunnlag

Hammerfest kommunes tilgjengelighetspris er opprettet med henvisning til:

Vedtatt av Hammerfest kommunestyre i møte 08.04.2021

Foreslå prisvinnere

Sektor Oppvekst og kultur v/fagansvarlig kultur kan gi veiledning om tilgjengelighetsprisen.
Se kontaktinformasjon nedenfor.

Begrunnede forslag, merket Tilgjengelighetsprisen sendes til 

Hammerfest kommune
sektor Oppvekst og kultur
v/fagansvarlig kultur
Postboks 1224
9616 Hammerfest

postmottak@hammerfest.kommune.no .

Forslag kan også leveres til Servicekontoret i Kvalsund kommunehus eller Hammerfest rådhus.