Stipender og priser

Hammerfest kommune kan hvert år dele ut et kulturstipend og et idrettsstipend.

Kommunen kan også hvert år dele ut kulturprisen og tilgjengelighetsprisen.
Ildsjelprisen deles ut annethvert år.

Stipendene tildeles etter søknad. Prisene tildeles etter begrunnede forslag.

Idrettsstipend

Idrettsstipendet er på minimum kr. 25 000. Det deles ut under 17. mai-arrangementet hvert år.
Søknadsfrist kunngjøres i lokale media og på kommunens hjemmeside i mars/april hvert år.

Stipendet skal stimulere aktive idrettsutøvere og trenere til å satse på sin idrett og motivere til videre utvikling og fremgang rent sportslig.

  • Idrettsstipend kan deles ut en gang pr år til enkeltutøver, trener eller lag.
  • Kandidaten må være fylt 16 år i konkurranse/ søkeråret og være medlem av et idrettslag i Hammerfest Kommune.
  • Stipendet dekker alle typer idrettsgrener.

Stipendet kan spesifikt benyttes til:

  • kompensasjon ved fritak fra studie/arbeid.
  • ekstrautgifter i forbindelse med nødvendig trening.
  • treningsopphold, treningsleir.
  • kompetansehevi ng (gjelder for trenere).
  • kjøp av nødvendig utstyr for å utøve den aktuelle idretten.
  • andre spesielle behov.

Søknadsfrist kunngjøres i lokale media og på kommunens hjemmeside i mars/april hvert år.

Søknadsskjema - Idrettsstipend (PDF, 75 kB) 


Kulturstipend

Kulturstipendet er på minimum kr. 25 000. Det deles ut under 17. mai-arrangementet hvert år.
Søknadsfrist kunngjøres i lokale media og på kommunens hjemmeside i mars/april hvert år.

Stipendet kan tildeles enkeltpersoner/ grupper som bor og/ eller arbeider i kommunen. Stipendmidlene skal nyttes til å gjennomføre særlige kulturarbeidsoppgaver eller til utdanning eller perfeksjonering av kunstnerlige egenskaper eller annen aktiv kulturinnsats. Det kan også nyttes til reisestipend.

Retningslinjer for kulturstipend


Kulturpris

Kulturprisen er på kr 30 000. Den deles ut under 17. mai-arrangementet hvert år.
Søknadsfrist kunngjøres i lokale media og på kommunens hjemmeside i mars/april hvert år.

Kulturprisen kan tildeles lag/foreninger/organisasjoner, enkeltpersoner eller institusjoner
som har stått eller står sentralt i Hammerfest kommunes kulturliv gjennom nytenkning og/ eller fortjenestefull innsats.

Retningslinjer for kulturprisen


Tilgjengelighetsprisen

Tilgjengelighetsprisen er på kr. 15 000,- og kan gis til offentlig og private eiere av bygg og omgivelser av et hvert slag i Hammerfest kommune.
Prisen deles ut 3. desember hvert år.
Frist for begrunnede forslag blir kunngjort i lokale media og på kommunes hjemmeside i september hvert år.

Tilgjengelighetsprisen skal bidra til å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne i Hammerfest kommune.

Prisen skal stimulere til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer og hindre at nye skapes.

Retningslinjer for tilgjengelighetsprisen


Ildsjelprisen

Ildsjelprisen er på kr. 15 000,- og deles ut 3. desember annethvert år.
Frist for begrunnede forslag blir kunngjort i lokale media og på kommunes hjemmeside i september hvert år.

Hammerfest kommunes Ildsjelpris er en utmerkelse som tildeles den/ de som har gjort en betydelig uegennyttig og ulønnet innsats for samfunnet. Ildsjelprisen skal være en inspirasjon, en takk og annerkjennelse for personer som har vist sitt engasjement og sin innsats for felleskapets verdier og/eller gjør en jobb for frivillige lag og foreninger.

Retningslinjer for ildsjelprisen