Brøyting, strøing og kosting i Hammerfest

Hammerfest kommune har ansvar for veivedlikehold på de kommunale veiene. Statens vegvesen/Finnmark fylkeskommune er ansvarlig for riks- og fylkesveier. 

Vi prioriterer brøyting og kosting slik at utrykningsveier, samleveier, gater med kollektivtrafikk, fortau og skoleveier blir tatt først. Boliggater må vente.  Våre prioriteringsområder er sikkerhet og fremkommelighet. 

Når brøyter vi?

Hovedregelen er at brøyting blir igangsatt ved 10 – 20 cm snøfall, og normalt skal alle gater vær brøytet innen et døgn. Vi har dessverre ikke kapasitet til å brøyte alle veier samtidig. 

 • Adkomstveier brøytes etter at samleveier er gjennombrøytet
 • Fortau/gangbane skal brøytes så godt at fotgjengere ikke velger å gå i veibanen
 • P-plasser og trapper brøytes med samme standard som samlevei

Ved snøfall om natten

 Om natten må trafikantene akseptere vanskeligere kjøreforhold enn på dagen. 

Ved store snøfall vil brøyting ta lengre tid, og vi vil oppleve at det oppstår problemer med brøyting, rydding av fortau, kryssrydding og redusert standard på snuplasser. Det kan i tillegg bli høye brøytekanter. Vi rydder på de mest kritiske stedene, men vi har ikke kapasitet til å rydde alle steder som vi får tilbakemelding om. 

Snø inn på privat eiendom

Brøytemannskapet har ansvaret for å sikre fremkommelighet for ambulanse, brannbil og politi.  Vi vil alltid prøve å unngå å brøyte snø inn på private eiendommer, men vi må prioritere trafikksikkerhet og framkommelighet. Hvis vi har brøytet snø inn på din eiendom, ber vi om at den ikke flyttes ut igjen på fortauet eller ut i kjørebanen. På denne måten sikrer vi enklere forhold for fotgjengere og bilister.

Snødeponi

Entreprenører som har rydding av private veier og plasser må ikke lagre snø på kommunal tomt, for eksempel skoleplasser, barnehager og arealer/snødeponier i tilknytning til veien. Snø som er deponert på kommunalt snødeponi av privatpersoner kan medføre en kostnad for bortkjøring på grunn av at transport av snø er kostbart. 

Hva kan og må du som huseier og bilist gjøre? 

Som huseier og bilist har du et ansvar for å hjelpe til slik at det er framkommelig på offentlig vei.

Husk:

Brannbilen, ambulansen og politibilen må komme fram.

 Hjelp brøytebilen frem

 • Ikke sett bilen slik at den hindrer brøytebilen – og husk at brøytebilen er veldig bred og trenger god plass. Kjøretøy som er til hinder for brøyting kan bli borttauet av politi eller parkeringskontoret etter henstilling fra brøytesjåførene.
 • Du skal ikke legge snø på offentlig vei eller fortau
 • Du må fjerne busker og trær på din eiendom hvis de henger ut i kjørebanen eller fortauet

Eget ansvar for brøyting og snørydding

 • Som gårdeier har du ansvar for å rydde fortau for is og snø, samt å strø glatt fortau utenfor egen eiendom. Dette står i politivedtektene. 
 • Alle huseiere må sørge for at det ikke oppstår fare for takras eller fallende istapper
 • Du må selv fjerne snø fra brøyting som havner på din private avkjørsel
 • Du må fjerne snø slik at det mulig for renovasjonsmannskapene å komme frem til søppeldunkene på eiendommen din
 • Du må ikke sette søppeldunkene slik at de hindrer brøytingen
 • Du må brøyte din egen utkjørsel slik at det er god sikt for deg selv og andre som kjører forbi
 • Politivedtektene, Kap. 4, Renhold på offentlig sted §§ 4-2 og 4-4, pålegger hus- eller grunneiere følgende forpliktelser med hensyn til snørydding og strøing:
  • § 4-2. Rydding av snø etter takras
   Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter etter takras å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is
  • § 4-4. Eiers plikt i henhold til lokalt etablert sedvane til renhold m.m. av fortau
   Eier av hus eller grunn, jf. § 1-2, mot offentlig sted i Hammerfest kommune plikter å:
   1. sørge for renhold av fortau og rennestein i samsvar med lokal sedvane.
       I tidligere Sørøysund kommune gjelder renholdsplikten i tettbygd strøk.
   2. - - -
   3. strø fortau utenfor eiendommen når det er glatt.
       I tidligere Sørøysund kommune gjelder strøplikten i tettbygd strøk.
   Bestemmelsene gjelder kun fortau i umiddelbar tilknytning til eiendommen.

Strøing

Dersom forholdene hindrer normalt vinterutrustede biler å ta seg opp bakker og lignende skal det strøs. Det strøs i stigninger, kurver og mot vegkryss.
Fortau/gangbane skal strøs så godt at fotgjengere ikke velger å gå i kjørebanen.
Det skal også strøs i busslommer.

Servicestrøing i boliggater gjøres bare når friksjonsforholdene er ekstremt dårlige (is).

Strøsand til å strø privat eller til å fylle sandkasser kan du hente ved Hammerfesthallen i sandhaugen utenfor, og på kommuneverkstedet i Kvalsund, Rådhusvegen 7.

Kosting og vårrengjøring

Om bilen din står på en kommunal vei, setter vi pris på om du koster under den. Bor du tett inntil en kommunal vei er det fint om du spyler strøsanden ut i veien, slik at kostebilen kan fange det opp.  

Skader

Husk merking av utsatte gjerder og lignende. Merkingen bør om mulig settes en halv meter fra det du vil markere. Gjerder skal være så solide at de tåler snølast fra vanlig brøyting. I utgangspunktet erstattes gjerder og konstruksjoner bare når det kan påvises at det har vært direkte påkjørsel. 

Skade på gjerder, belegningsstein og lignende, som er plassert i veiareal eller på kommunal eiendom vil ikke være erstatningspliktig. 

Ved skader, som er påført av kommunens brøytetjeneste, skal det så raskt som mulig varsles skriftlig til Hammerfest kommune per e-post: postmottak@hammerfest.kommune.no og merkes "Brøyteskader". 

Definisjoner

Vi har delt inn veinettet i tre kategorier for å kunne prioritere ved snørydding

Samlevei:

Kollektivgate, bussgate, sentrumsgate, forretningsgate, industrivei, tungtrafikkåre og hovedadkomst til boligområder.

Adkomstvei:

Kjørevei som ikke er samlevei, f.eks. boliggate, stikkvei (også til småindustri), blindvei, vei med lokal trafikk og bygdevei.

Gang/Sykkelvei:

Områder uten biltrafikk, eller der kjøring skjer på gåendes premisser, f.eks. gang-og sykkelveier, gågater, gatetun, lekegater og torg.