Brøyting, strøing og kosting i Hammerfest

Hvor brøyter og koster vi?

Vi prioriterer brøyting og kosting slik at samleveier, gater med kollektivtrafikk, fortau og skoleveier blir tatt først. Boliggater må vente.

Når brøyter vi?

Brøyting blir igangsatt ved 10 – 20 cm snøfall, og normalt skal alle gater vær brøytet innen et døgn.

Ved snøvær om natten skal samleveier være gjennombrøytet innen kl. 07:00 på hverdager, kl. 08.00 på lørdager og kl. 10:00 på søndager og helligdager.
Utbrøyting til standard veibredde utføres umiddelbart etterpå.

Adkomstveger brøytes etter at samlevegen er gjennombrøytet.

Fortau/gangbane skal brøytes så godt at fotgjengere ikke velger å gå i vegbanen.

P-plasser og trapper brøytes med samme standard som samlevei, men tidsfristen forskyves til kl. 08:00.

I tiden mellom kl.22.00 og 07.00 må trafikantene akseptere vanskeligere kjøreforhold enn om dagen. Ved særlig store snømengder vil det forekomme at adkomstveger ikke er framkommelige. 

Brøytemannskapet har ansvaret for å sikre fremkommelighet for både ambulanse, brannbil og politi. Ligger huset ditt langs en kommunal vei, så må du regne med å få brøytet snø inn i innkjørselen din. 

Brøytemannskapene våre prøver å unngå snø i innkjørsel, men vi må prioritere trafikksikkerhet og framkommelighet

Når strør vi?

Dersom forholdene hindrer normalt vinterutrustede biler å ta seg opp bakker etc, skal det strøs. Det strøs i stigninger, kurver og mot vegkryss.
Fortau/gangbane skal strøs så godt at fotgjengere ikke velger å gå i kjørebanen.
Det skal også strøs i busslommer.

Strøsand til å strø privat eller til å fylle sandkasser kan du hente på ved Hammerfesthallen i sandhaugen utenfor, og på kommuneverkstedet i Kvalsund, Rådhusvegen 7.

Kosting og vårrengjøring

Om bilen din står på en kommunal vei, setter vi pris på om du koster under den. Bor du tett inntil en kommunal vei er det fint om du spyler strøsanden ut i veien, slik at kostebilen kan fange det opp.  

Dine plikter som innbygger

 • Unngå tømming av snø på offentlig veg. 
 • Holde fortauene rene for snø og strø der politivedtektene gjelder.
 • Merke gjerder forsvarlig.
 • Parkere kjøretøy slik at de ikke er til hinder for brøyting. Parkere i garasje eller på egen/leid tomt.
 • Melde fra om skader påført eiendom/utstyr av kommunens brøytetjeneste omgående.
 • Politivedtektene, Kap. 4, Renhold på offentlig sted §§ 4-2 og 4-4, pålegger hus- eller grunneiere følgende forpliktelser med hensyn til snørydding og strøing:
  • § 4-2. Rydding av snø etter takras
   Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter etter takras å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is
    
  • § 4-4. Eiers plikt i henhold til lokalt etablert sedvane til renhold m.m. av fortau
   Eier av hus eller grunn, jf. § 1-2, mot offentlig sted i Hammerfest kommune plikter å:
   1. sørge for renhold av fortau og rennestein i samsvar med lokal sedvane.
       I tidligere Sørøysund kommune gjelder renholdsplikten i tettbygd strøk.
   2. - - -
   3. strø fortau utenfor eiendommen når det er glatt.
       I tidligere Sørøysund kommune gjelder strøplikten i tettbygd strøk.

   Bestemmelsene gjelder kun fortau i umiddelbar tilknytning til eiendommen.

Hvor brøyter vi ikke?

Ved rasjonell brøyting kan private oppkjørsler bli tildekket av snøranker. Disse fjernes ikke.

Hva kan hindre brøyting?

Feilparkerte kjøretøy hindrer rasjonell brøyting.
Kjøretøy som er parkert på offentlig vei skal stå minst 4,25 m fra brøytekant eller fortauskant på motsatt side av veien.

Konsekvenser og reaksjoner på parkering som hindrer brøyting

Kjøretøy som er til hinder for brøyting vil bli borttauet av politi eller parkeringskontoret etter henstilling fra brøytesjåførene.

Definisjoner

Vi har delt inn veinettet i tre kategorier for å kunne prioritere ved snørydding

Samlevei:

Kollektivgate, bussgate, sentrumsgate, forretningsgate, industrivei, tungtrafikkåre og hovedadkomst til boligområder.

Adkomstvei:

Kjørevei som ikke er samlevei, f.eks. boliggate, stikkvei (også til småindustri), blindvei, vei med lokal trafikk og bygdevei.

Gang/Sykkelvei:

Områder uten biltrafikk, eller der kjøring skjer på gåendes premisser, f.eks. gang-og sykkelveier, gågater, gatetun, lekegater og torg.