Fritak fra religonsutøvelse

Dersom en elev eller elevens foresatte opplever skoleaktiviteter som utøvelse av annen religion eller livssyn, har eleven rett til fritak fra disse aktivitetene.

Det samme gjelder dersom en aktivitet oppleves som støtende eller krenkende.

Slikt fritak trenger det ikke søkes om. Det er tilstrekkelig å sende en skriftlig melding til skolen om at fritak kreves. Meldingen behøver ingen grunngivelse. Elever over 15 år kan selv kreve fritak uten samtykke fra foresatte.

Merk at fritaksretten ikke gjelder kunnskapsinnholdet i fagene  heller ikke kunnskapsdelen i KRLE-faget.

Kriterier/vilkår 

Foreldre eller elever som opplever at undervisningen

  • er utøvelse eller tilslutning til annen religion eller livssyn
  • er støtende eller krenkende

Gjeldende lov og regelverk

 Opplæringslova §§ 2-4 og 2-3 a 

Fremgangsmåte

Foreldre/foresatte må melde skriftlig til skolen hvilke aktiviteter de vil eleven skal fritas fra. Elever som har fylt 15 år, kan selv gi skriftlig melding uten samtykke fra foreldre/foresatte.

Meldingen sendes til den aktuelle skolen. Du kan også bruke elektronisk skjema - da sendes meldingen automatisk direkte til den aktuelle skolen. 

Klagemulighet

Dersom skolen ikke godtar fritaksmeldingen, kan du klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det.