Skade på elevers personlige eiendeler i skoletiden

Hvis personlige eiendeler blir skadet i skoletiden, kan du i noen tilfeller ha krav på erstatning.

Elever er dekket av en ulykkesforsikring i skoletiden. Denne forsikringen dekker ikke skade på briller, mobiltelefoner og andre eiendeler elevene har med seg på skolen. Du kan derfor bare få dekket skade eller tap på personlige eiendeler når du har krav på erstatning fra den som har ansvaret for at skaden har skjedd.

Når kan du få erstatning?

Det er tre betingelser for at du skal kunne ha rett til erstatning:

  1. Ansvar
    Den du krever erstatning fra må ha gjort skaden med vilje eller med å være uforsiktig.
  2. Økonomisk tap
    Skaden må føre til et økonomisk tap for deg
  3. Årsakssammenheng
    Det må være en årsakssammenheng mellom det den som er ansvarlig for skaden har gjort og at skaden har oppstått. Det vil si at skaden må ha oppstått fordi noen har vært uforsiktig eller har gjort skaden med vilje.

Når kan skolen være ansvarlig for å erstatte en skade?

Hvis en lærer eller en annen ansatt gjør skade på noe en elev eier ved å være uforsiktig, kan skolen bli ansvarlig for å erstatte skaden. Et eksempel på dette kan være hvis en lærer setter seg på et par briller ved et uhell. Skolen kan også være erstatningsansvarlig hvis det oppstår en skade på grunn av at skolen har for dårlige rutiner.

Skolen er ikke ansvarlig for briller, mobiltelefoner, klær eller andre eiendeler som blir ødelagt under vanlig lek, eller i andre situasjoner hvor ingen har gjort noe galt.

Lovgrunnlag

Regler for erstatningsansvar finnes i skadeerstatningsloven.