Fysioterapi

Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet.

Behandlingen er basert på undersøkelse og vurdering av pasientens problem og hva pasienten selv ønsker hjelp til. Målet er at pasienten kan utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse.

Ergo- og fysioterapitjenesten har 6 faste fysioterapeuter, herav turnusfysioterapeut og fysioterapeut innenfor Friskliv og mestring. For 2017 er det ansatt en fysioterapeut i prosjektstilling som skal jobbe med utvikling av lærings- og mestringstjenester i kommunen og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjeneste.

Tilbud om fysioterapi er en del av kommunens tverrfaglige habiliterings- og rehabiliteringstilbud og har tilbud både poliklinisk, i hjemmet, barnehager, skoler og institusjoner, samt som frisklivstilbud. Kommunen har i tillegg 5 hjemler i 100 % stillinger for privatpraktiserende fysioterapeuter. Det samlede fysioterapitilbudet gir en god dekning for fysioterapi og det er forholdsvis korte ventelister.

Betaling hos fysioterapeut | Helsenorge.no

Fravær

Dersom du uteblir fra behandling og ikke gir beskjed om dette, belastes du med vanlig egenandeltakst og refusjonstakst.

Fravær meldes til vårt sentralbord på 78 40 23 80 i telefontiden mellom kl. 10-12 og 13-15 eller direkte til din fysioterapeut dersom dette avtales.

Du må gi beskjed om fravær minst 24 timer før behandlingen. Dersom du unnlater å møte og ikke gir beskjed om fravær til sammen 2 ganger, anser vi at behovet ditt ikke lengre er tilstede og behandlingen avsluttes. Dersom behovet igjen oppstår må du skaffe ny henvisning og be om å bli oppført på venteliste hos oss.

Adresse

Ergo- og fysioterapitjenesten

Besøksadresse

Sanitetsbadet
Storgata 3A, 4. etasje
9600 Hammerfest

Postadresse

Postboks 1224
9616 Hammerfest

Telefon

78 40 23 80 (kl. 10 – 12 og 13 – 15)

Ansatte