Omsorgsbolig

Kommunen leier ut boliger til personer som ikke kan ivareta sine interesser på det private boligmarkedet på grunn av alder, funksjonshemminger eller andre årsaker. 

Omsorgsboliger eller kommunale boliger kan for eksempel være boliger med særlige tilpasninger eller livsløpsstandard for personer som trenger en tilpasset bolig for å kunne klare seg selv. Du må betale husleie for omsorgsboliger eller kommunale boliger, men det er mulig å søke om bostøtte fra Husbanken. Kommunen der du bor kan hjelpe deg med å søke om slik bostøtte hvis du trenger det. Hvis du også har behov for andre tjenester i hjemmet, må du søke kommunen om dette i tillegg.

En omsorgsbolig kan være fast bemannet, eller beboere får tildelt tjenester etter behov.

Kriterier og vilkår

Søkerens helsetilstand og funksjonsnivå vektlegges, i tillegg vektlegges nåværende boforhold og muligheter for tilrettelegging.

Det foretas en helhetlig vurdering av søkerens situasjon, og boligen kan tildeles for å forebygge forverring av helsetilstand.

Pris for tjenesten

Beboere i omsorgsboliger betaler ordinær husleie, eventuelt med bostøtte.

Hvordan søke om omsorgsbolig?

Denne dokumentasjonen må legges ved søknaden:

  • Legeerklæring
  • Utskrift av siste ligning
  • Bostedsbevis

Søknaden sendes til:

Hammerfest kommune
Pleie og omsorg
Postboks 1224
9616 Hammerfest


Søknaden kan også leveres på Servicekontoret.

Saksbehandling

Søknader behandles av Helse og omsorg - administrasjon

Administrasjonen fatter vedtak om innvilget bolig når søker oppfyller kriteriene for å få bolig, uavhengig av om det er ledig bolig. Vedtak fattes i henhold til faglig anbefaling og innstilling, men fag og forvaltningsenheten vurderer om innstillingen er i henhold til kriterier for tildeling av bolig og om saksbehandlingen er i henhold til kommunens boligtildelingsrutine.

Saksbehandlingstid

Jf. Forvaltningsloven innen 3 uker.

Klagemulighet

Vedtak om kommunal bolig til helse- og omsorgsformål kan påklages. En eventuell klage sendes til vedtaksmyndighet som saksbehandler klagen i henhold til forvaltningsloven § 33, herunder vurderer om saken er godt nok opplyst og om klagen skal avvises. Vedtaksmyndighet vurderer klagen og eventuelle nye opplysninger. Dersom vedtaket opprettholdes oversendes klagen til klagenemda i kommunen.

Vedtaksmyndighet oversender vedtaket til klager til orientering.

Tildeling av konkret bolig/ adresse er ikke vedtak etter forvaltningsloven og kan ikke påklages.

Adresse

Helse og omsorg - administrasjon

Besøksadresse

Salsgata 16, 1. etasje
9600 Hammerfest

Postadresse

Postboks 1224
9615 HAMMERFEST

Telefon

78 40 27 0378 40 26 78