Eiendomsskatt

Du kan søke om å få betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt. Det skal foreligge særlige grunner.

Det er kommunens politiske organer som bestemmer om eiendomsskatt skal ilegges eiendommer i kommunen.

Alle som eier bolig, fritidsbolig, tomt og næringsbygg må betale eiendomsskatt til kommunen. Skatten er viktig for kommunene, den bidrar til å opprettholde gode kommunale tjenester som skole, barnehage, pleie og omsorgstjenester, kino, bibliotek, vedlikehold av veier, parker osv.

Har du spørsmål om eiendomsskatt kan du henvende deg til servicekontoret på telefon 78 40 20 00.

Servicekontorets åpningstider:
16 .mai – 15.september:  08.00 – 15.00
16.september – 15.mai:   08.00 – 15.30

Ramme og retningslinjer

Ny alminnelig taksering

Normalt gjennomfører kommunene en alminnelig taksering hvert 10 år. Det betyr at alle skattepliktige eiendommer blir taksert på nytt, innenfor det geografiske område kommunestyret bestemmer skal være virkeområde for eiendomsskatten. Inneværende takstperiode gjelder fra 01.01.2014 til 31.12.2023. I spesielle tilfeller har kommunene imidlertid hjemmel til å omtaksere før det har gått 10 år, jf eiendomsskatteloven § 8 A-3 (2). En kommunesammenslåing er å regne som et særlig forhold. Av den grunn har kommunestyret den 5. juni 2020 i PS sak 37 /20 vedtatt at kommunen skal gjennomføre alminnelig taksering i 2020, gjeldende fra l januar 2021. Denne takseringen er gjennomført nå.

Eiendommer i en egen kategori

Også oppdrettsanlegg og energianlegg er takstpliktig. Dette er eiendommer i en egen kategori, jf eiendomsskatteloven § 4. Det gjelder for eksempel kraftanlegg og –linjer. Til energianlegg hører også anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, slik som Hammerfest LNG.

Taksering av bolig- og fritidseiendommer

For bolig- og fritidseiendommer vil det kunne være hensiktsmessig å benytte sjablongberegninger i form av kvadratmetersatser, standardfaktorer og lignende, som hjelpemiddel ved takseringen. En sjablongsverdi er en fast pris pr kvadratmeter areal for den enkelte type bygning.  Det er ulik pris pr kvadratmeter i forhold til hva  slags type bygg det er.  Det er fastslått i rettspraksis og administrative uttalelser fra Finansdepartementet at det er adgang til  å benytte slike sjablongmodeller ved takseringen.  Takseringen skal likevel ta hensyn til forhold ved eiendommen som har vesentlig betydning for eiendommens verdi, slik som for eksempel betydelige avvik fra vanlig standard.

Skattesatser og bunnfradrag

Kommunestyret har vedtatt en overgangsperiode på 3 år som skal brukes til å harmonisere skattesatsen i de to kommunene som ble sammenslått 01.01.2020. Overgangsperioden skulle være årene 2021, 2022 og 2023.

Kommunestyret har bestemt å harmonisere skattesatser i de to kommunene fra 2022.

Pr 01.01.2022 er satsen for boliger i tidligere Kvalsund kommune og tidligere Hammerfest kommune 2 ‰. Det betyr at satsen for boliger er harmonisert fra 2022. Skattesatsen for næringseiendommer og alle ubebygde tomter er 7 ‰.

Bunnfradraget er likt i de sammenslåtte kommunene allerede fra 1. året i overgangsperioden, det vil si fra og med 01.01.2021. Bunnfradragets størrelse er kr. 600 000 i 2022.

Næringseiendommer har ikke bunnfradrag, heller ikke ubebygde bolig- og hyttetomter.

Også utskrivingsalternativ er likt fra 2021. Det er kommunestyret som bestemmer hvilke kategorier eiendommer som skal takseres, innenfor hvilket geografisk område.  Det er eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 som er hjemmel for det valg (av flere) som kommunestyret gjør.

Alternativ verdsetting av boliger

Kommunestyret har bestemt at Skatteetatens formuesgrunnlag benyttes som metode for verdsettelse av boliger. Det betyr at de aller fleste helårsboliger i kommunen får boligverdien fastsatt av Skatteetaten. Boliger uten formuesgrunnlag takseres og befares på vanlig måte. Fritidsbygg befares og takseres også. Boliger med formuesgrunnlag skal ikke befares.
Formuesgrunnlaget/boligverdien  tar sikte på å uttrykke markedsverdien på takseringstidspunktet.

Omtaksering av verker/bruk til næringseiendom

Stortinget har besluttet at verker/bruk som eiendomskategori skal opphøre fra og med 2019. Disse eiendommene er nå omtaksert ved at produksjonsutstyr og –installasjoner er skilt ut fra taksten og utstyr og installasjoner trappes ned over en periode på 7 år. Med installasjoner menes bygningsmessige anlegg som er utformet og dimensjonert ut fra hensynet til den produksjonen som drives i anlegget. Eksempler er tanker, røropplegg, kabelgater, kulverter, renseanlegg o.a. Skattegrunnlaget skal alltid settes lik differansen mellom skattegrunnlaget i 2018 (verk/bruk taksten) og skattegrunnlaget ved utskrivingen i 2019 (næringstaksten).  Det er denne differansen som kalles det særskilte skattegrunnlaget. Fra og med 2019 gjelder bare kategorien «næringseiendom».

Kun bygninger og grunn inngår i skattegrunnlaget for næringseiendommer. Næringseiendommer skal verdsettes etter sin normale markedsverdi der det er mulig. Som hovedregel benyttes leieverdiberegning, hvor bygning og tilhørende tomt verdsettes under ett. Hvis det ikke er mulig å fastsette en normal markedsverdi på bakgrunn av leieverdi, skal bygninger og opparbeidet grunn verdsettes etter teknisk verdi (substansverdi). Med teknisk verdi menes dagens kostpris med fradrag for slit, elde og utidsmessighet.

Utregning av eiendomsskatten

Boliger med kommunalt fastsatt takst: 

fra den vedtatte skattetaksten gjøres et fradrag på 30% før bunnfradrag trekkes fra. Takst minus bunnfradrag er grunnlaget for beregning av eiendomsskatten med den sats som er vedtatt av kommunestyret. I den taksten du ser i skattelistene som legges ut til offentlig gjennomsyn er fradraget på 30% inkludert.

Boliger med formuesgrunnlag fra Skatteetaten: 

En boligverdi som beregnes av Skatteetaten må ikke forveksles med ligningsverdien. Ligningsverdien utgjør 25 % av boligverdien eller formuesgrunnlaget som Skatteetaten har fastsatt for din bolig. Skatteetaten har bestemt at kommunene i 2021 skal trekke fra 30 % av formuesgrunnlaget før bunnfradraget trekkes fra. Deretter beregnes skatten med utgangspunkt i vedtatt skattesats. I den taksten du ser i skattelistene som legges ut til offentlig gjennomsyn er fradraget på 30% inkludert.

Regelen om 30% fratrekk (faktor 0,70) er innført for å sikre at boligverdien ikke overstiger en boligs reelle salgssum.

Klage til kommunen

Mens du tidligere bare hadde adgang til å klage det første året i takstperioden på 10 år, kan du nå klage hvert år. Begrensningen er at du bare kan klage èn gang for samme forhold i takstperioden. Klagen må være skriftlig  og sendes eiendomsskattekontoret innen 6 uker etter at skattelistene er lagt ut til offentlig gjennomsyn. Klagen sendes eiendomsskattekontoret i kommunen. Adressen finner du nederst på denne siden.

Alle skattytere mottar årlig en skatteseddel med informasjon om den enkelte eiendom. Med skatteseddel menes det skrivet som du mottar i posten og som viser takst, sats, bunnfradrag og utregnet skatt, samt mulighet for å klage. For de som har fått eiendommen omtaksert/nytaksert sendes eget vedtak i posten. Det samme gjelder de som har klaget til kommunen.

Klage til skatteetaten

Selv om boligverdien/formuesgrunnlaget er fastsatt av Skatteetaten, skal klage rettes til kommunen dersom det dreier seg om:   

  • antall boenheter og antall bunnfradrag
  • skattesatsen
  • fritak for nybygde boliger
  • utsettelse eller nedsettelse av eiendomsskatt.

Dreier klagen derimot seg om selve verdien eller taksten må klage rettes til Skatteetaten. Når du mottar årets selvangivelse vil du få mer informasjon om fremgangsmåten. Boligopplysninger finner du under pkt 4.3.2 i selvangivelsen. Du finner mer informasjon her.

Fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 7

Som en del av det årlige budsjettvedtaket i desember måned kan kommunestyret gi fritak for eiendomsskatt i kommende skatteår.  Kommunestyret kan gi fritak for grupper av eiendommer etter eget initiativ men også etter søknad.  Frist hvert år for å søke er 1. november. De fleste eiendommer som får fritak er ideelle og almennyttige organisasjoner som ikke har utbytte som hovedformål. Også bygg av historisk verdi kan få fritak.  Fritak gis for ett år av gangen.

Fritak for nybygde boliger i 2 år

Nybygde boliger gis fritak i 2 år, regnet fra 1. januar etter at boligen er ferdig bygget og klar for innflytting. Det er kommunestyret som fatter vedtak om fritak for boliger etter eiendomsskatteloven § 7c. 

Utsettelse, nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt

Skattyter kan søke skatteinnkreveren om kortvarig utsettelse med betaling av utlignet eiendomsskatt, og formannsskapet om langvarig utsettelse, nedsettelse eller ettergivelse.

En grunn til nedsettelse eller ettergivelse kan være at skattyter på grunn av sykdom har fått reduserte inntekter og i tillegg ikke har formue å betale eiendomsskatten med.  Et annet eksempel kan være brann eller annen ødeleggelse av bygningen før omtaksering.  Utsettelse kan for eksempel være aktuelt til et dødsbo er overtatt til privat skifte eller det er åpnet offentlig skifte.
Om utsettelse, se eiendomsskatteloven § 25
Om nedsettelse og ettergivelse, se eiendomsskatteloven § 28 .

Du kan bruke søknadsskjema (PDF, 45 kB) eller du kan formulere søknaden som et vanlig brev.

Kunngjøring

Skattelistene legges ut til offentlig gjennomsyn før 1.mars 2022 og blir tilgjengelig i minst tre uker. Listene viser takst, bunnfradrag, skattesats og utregnet eiendomsskatt.  I tillegg fremgår det av listene hvilke eiendommer som er fritatt etter eiendomsskatteloven § 5 og 7.

Hvert år samtidig med at skattelistene legges ut skal du motta skatteseddel.  Det skal fremgå hvilken klagefrist som gjelder og hvor man kan finne informasjon om eiendomsskatt.  For nye og reviderte takster sendes ut eget vedtak

Faktura

Kommunale avgifter inkl. eiendomsskatt faktureres hver måned – 12 ganger i året.
Fakturaene utstedes den 15. i hver måned med forfall den 15. i måneden etter.

Skriftlige henvendelser gjøres til eiendomsskattekontoret i kommunen.

Adresse

Eiendomsskattekontoret

Postadresse

Hammerfest kommune
Eiendomsskattekontoret
postboks 1224
9616 Hammerfest

Send e-post