Kommunal bolig

Ordningen med kommunale boliger er i hovedsak ment for vanskeligstilte. Dette er for eksempel personer som på grunn av alder, funksjonshemming eller andre årsaker har problemer med å få seg bolig. 

Ingen boliger tildeles på permanent basis. Alle er i hovedsak et midlertidig tilbud for å løse et akutt behov for den det gjelder. Det er også av innbyggernes og kommunens interesse at boligene fungerer som midlertidige boliger, slik at disse etterhvert kan frigis til andre tilflyttere eller øvrige vanskeligstilte som bor eller vil bosette seg i kommunen. Det vil sørge for gjennomstrømming i markedet og gjøre det lettere for private å leie ut eller starte nye boligprosjekter i Kvalsund. 

Søkere som etter en samlet vurdering synes å ha det mest påtrengende boligbehov, skal prioriteres. 

Søke om kommunal bolig

Utfylt søknad med dokumentasjon kan leveres på Servicekontoret, eller sendes

Hammerfest kommune
Bolig og eiendomsavdelingen
Postboks 1224
9616 Hammerfest

Artikkelliste