Kommunal gjennomgangsbolig

Kommunal gjennomgangsbolig er et virkemiddel for å hjelpe de som ikke har mulighet til å skaffe seg eller beholde en god nok bosituasjon på egen hånd. Kommunale utleieboliger er en midlertidig hjelp.

Gjennomgangsboliger er et boligvirkemiddel for å bistå særskilt vanskeligstilte på boligmarkedet. Boligene leies ut til personer som er uten egnet bolig og som selv eller ved annen hjelp ikke er i stand til å skaffe seg bolig. Flykninger som førstegangsbosettes i Hammerfest kommune etter bosettingsvedtak, samt flykninger som bosettes på grunn av familiegjenforening, gis kommunal utleiebolig eller annen bolighjelp så framt de ikke anses å ha mulighet til å skaffe seg bolig på egenhånd. Dette gjelder også personer som kommer ut av institusjon (fengsel, rusbehandling etc.).

Kriterier/vilkår

  • Vanskeligstilte i boligmarkedet
  • Hammerfest kommunestyre har vedtatt at det skal betales depositum på kommunale boliger. Depositumbeløpet er for tiden en måneds husleie.

For mer informasjon eller hjelp til å fylle ut skjema, ta kontakt med Servicekontoret.

Søke om gjennomgangsbolig

Utfylt søknad med dokumentasjon kan leveres på Servicekontoret, eller sendes

Hammerfest kommune
Bolig og eiendomsavdelingen
Postboks 1224
9616 Hammerfest


Saksbehandling

Søknader behandles av det kommunale boligtildelingsutvalget.
Følgende enheter har faste medlemmer i boligtildelingsutvalget:

  • Bolig- og eiendomsavdelingen v/ fagansvarlig og saksbehandler
  • Helse og omsorgs v/ fag- og forvaltningsenhet
  • Innvandrertjenesten v/ fagansvarlig
  • NAV v/ fagansvarlig

Boligtildelingsutvalget fatter vedtak om innvilget bolig når søker oppfyller kriteriene for å få bolig, uavhengig av om det er ledig bolig. Vedtak fattes i henhold til faglig anbefaling og innstilling, men boligtildelingsutvalget vurderer om innstillingen er i henhold til kriterier for tildeling av bolig og om saksbehandlingen er i henhold til kommunens boligtildelingsrutine.

Klagemulighet

Vedtaket om innvilget kommunal gjennomgangsbolig kan påklages. En eventuell klage sendes til vedtaksmyndighet som saksbehandler klagen i henhold til forvaningsloven§33, herunder vurderer om saken er godt nok opplyst og om klagen skal avvises. Vedtaksmyndighet vurderer klagen og eventuelle nye opplysninger. Dersom vedtaket opprettholdes oversendes klagen til kommunens klagenemd. Vedtaksmyndighet oversender vedtaket til klager til orientering.

Annen informasjon

Tildeling av bolig

Kommunens totale boligmasse og tilgjengelige boliger på tildelingspunktet vil være avgjørende for hvilken bolig som tildele. Tildeling av bolig skjer fortløpende ved ledig bolig og er behovsprøvd. Kommunen vurderer hva som er en egnet bolig for søker ut fra opplysninger som er gitt i søknaden.

Søknad om bytte av kommunal bolig

Som hovedregel innvilges ikke bytte av kommunal utleiebolig innenfor samme boligkategori (for eksempel annen 2-romsleilighet i samme hus eller annen bydel).

Kriterier/vilkår for bytte av kommunal bolig

  • Leiligheten er uegnet på grunn av helsemessige årsaker
  • Det er forandringer i husstandens størrelse (større eller mindre)
  • Leiligheten er uegnet på grunn av andre tungtveiende sosiale forhold