Retningslinjer for tilskudd til kommunale avgifter

1. Formål

Tilskuddsordningen er opprettet av kommunestyret i Hammerfest til delvis dekning av kommunale avgifter for personer/husstander med lav inntekt.
Kommunestyrer stiller midler til disposisjon ved den årlige budsjettbehandlingen.

2. Målgruppe – Hvem kan motta tilskuddet

Tilskuddet kan gis til eldre, uføre og andre med lav inntekt i henhold til følgende kriterier:

A: Bosettingskrav:

Tilskuddet kan innvilges til:

 • søkere som eier bolig med kommunale avgifte
 • rsøkere som leier bolig der kommunale avgifter er inkludert i husleien

Søker/husstanden må være folkeregisterregistrert på den boligen det søkes tilskudd til.

B: Inntektskrav:

Husstandens samlede skattbare inntekt skal ikke overstige Husbankens satser for gruppen ung ufør pr. dagens dato.
Det kan beregnes tilskudd for husstander på inntil 4 personer.

C: Formueskrav:

Husstandens samlede bankinnskudd og omsettelige verdipapirer må ikke overstige kr 150.000.

3. Tilskuddets størrelse

Dette avhenger av årlig bevilgning. Tilskuddet fordeles med inntil 50 % av faktisk kommunalt gebyr eks mva til den enkelte søker/husstand, med en øvre grense på kr 5.000,- pr. husstand pr. år.

Følgende avgifter inngår:

 • vann
 • avløp
 • renovasjon (fast avgift)
 • feiing
 • festeavgift
 • eiendomsskatt

4. Tilskuddets størrelse

Søknader behandles av bolig og eiendomsavdelingen. Tilskuddsordningen utlyses 1 gang pr år med søknadsfrist 1. september. Det må søkes hvert år.

5. Utbetaling

Tilskuddet utbetales samlet. For de som bor i egen bolig vil tilskuddet gå som fradrag på kommunale avgifter.

6. Vedlegg

 

Søknaden vedlegges:

 • Utskrift av likning for siste oppgjorte år for alle som bor i husstanden og leverer selvangivelse.
 • Trygdeslipp/privat pensjon/ ønnsslipp (pr mnd)
 • Dokumentasjon på husleie/husleiekontrakt (for søkere som leier bolig)
 • Dokumentasjon på fellesutgifter (for søkere som eier leilighet i borettslag).

For søkere som er fritatt for likning må inntekt og formue dokumenteres gjennom årsoppgaver fra NAV/rikstrygdeverket, privat pensjonsordning og bank/finansinstitusjoner.

Vedtatt av Formannskapet i møte 10.06.2010.
Endret 02.11.17.